ง23101-ง23102 (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) ปีการศึกษา 2556

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาความรู้เกี่ยวกับ ขั้นตอนการทำงาน ระดับของเทคโนโลยี การสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยี ภาพฉาย หลักการทำโครงงาน หลักการพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม แนวคิดและหลักการโปรแกรม โครงสร้างโปรแกรม ตัวแปร การลำดับคำสั่ง การตรวจสอบเงื่อนไข การควบคุมโปรแกรม คำสั่งแสดงผลและรับข้อมูล การเขียนโปรแกรมแบบง่าย ๆ การเขียนสคริปต์ โดยใช้กระบวนการความรู้ความเข้าใจ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ ทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการจัดการ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ อภิปรายขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ใช้ทักษะการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม อภิปรายการทำงานโดยใช้ทักษะการจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแดล้อม อธิบายระดับของเทคโนโลยี สร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉาย เพื่อนำไปสู่การสร้างต้นแบบและแบบจำลองสิ่งของเครื่องใช้ หรือถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็นแบบจำลองความคิดและการรายงานผลอธิบายหลักการทำโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การเขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน

ทำงานด้วยความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ละเอียดรอบคอบ รู้จักใช้ พลังงาน ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า มีทัศนคติที่ดี นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และถ่ายทอดความรู้ต่อผู้อื่นได้

———————————————————————————————

กิจกรรมการเรียนรู้

1. หน่วยที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ (10 คะแนน)

2. หน่วยที่ 2 การออกแบบด้วยเทคโนโลยี (Google Sketchup) (30 คะแนน)

  • การใช้งาน Google Sktechup Site1| Site2
  • การออกแบบโมเดล 3 มิติ คลิกที่นี่
  • การสร้างชิ้นงานต่างๆ ข้องอ|โดนัท|ทรงกลม|เก้าอี้|โซฟา1|โซฟา2|โซฟา|โต๊ะ|แจกัน|แก้วไวน์|โคมไฟ|เตียง|ที่นอน|ห้องนอน|ห้องครัว1|ห้องครัว2|อ่างอาบน้ำ|บันได|รถ
  • งานชิ้นที่ 1 ออกแบบสิ่งของที่นักเรียนประทับใจ มีความสูงไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว ความกว้างไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว (5 คะแนน) คลิกส่ง
  • งานชิ้นที่ 2 ออกแบบเครื่องใช้ภายในห้องนอน มีความสูงไม่น้อยกว่า 1 เมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า 1 เมตร (5 คะแนน) คลิกส่ง
  • งานชิ้นที่ 3 ออกแบบเครื่องใช้ภายในห้องครัว มีความสูงไม่น้อยกว่า 1 เมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า 1 เมตร (5 คะแนน) คลิกส่ง
  • งานชิ้นที่ 4 ออกแบบเครื่องใช้ภายในห้องน้ำ มีความสูงไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว ความกว้างไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว (5 คะแนน) คลิกส่ง
  • งานชิ้นที่ 5 ออกแบบเครื่องใช้ภายในห้องรับแขก มีความสูงไม่น้อยกว่า 1 เมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า 1 เมตร (5 คะแนน) คลิกส่ง
  • งานชิ้นที่ 6 ออกแบบอาคาร มีขนาดไม่น้อยกว่า 30 ลูกบาศก์เมตร (5 คะแนน) คลิกส่ง
  • ช่องทางสำหรับนักเรียนค้างส่งงาน คลิกที่นี่ (โดยให้นักเรียนตั้งชื่อไฟล์ดังนี้ ชั้น-เลขที่-ชื่อ-นามสกุล-งานชิ้นที่)update1

3. ทดสอบกลางภาคเรียน(ทฤษฎี/ปฏิบัติ) (10 คะแนน)

4. คะแนนเก็บ คลิกที่นี่update1

5. หน่วยที่ 3 การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ (20 คะแนน)

6. ทดสอบปลายภาคเรียน(ทฤษฎี/ปฏิบัติ)และชิ้นงานโครงงาน (20 คะแนน) คลิกทดสอบปลายที่นี่|คลิกดูรายชื่อผู้เข้าสอบแล้ว|คลิกดูผลสอบnew

*สำหรับผู้ที่มีคะแนนสอบไม่ถึง 10 คะแนน ให้สอบแก้ตัว โดยให้นักเรียนไปขอรหัสผ่านสอบแก้ตัวที่ครูแมนสรวง คลิกสอบแก้ตัวที่นี่|คลิกดูรายชื่อผู้เข้าสอบแล้ว|คลิกดูผลสอบแก้วตัว

7. เวลาเรียน (10 คะแนน)

รวม 100 คะแนน

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: