ประวัติ

img_3492

ชื่อ นายแมนสรวง   นามสกุล   แซ่ซิ้ม

ตำแหน่ง :  ผู้อำนวยการสถานศึกษา   

วิทยฐานะ :  ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ :
ประจำปี พ.ศ. 2555 ชั้นที่ 2 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) ลำดับที่ 960 เล่ม 130 ตอนที่ 16ข หน้า 20 เล่มที่8/1 14 กรกฎาคม 2556 ประกาศ 12 กุมภาพันธ์ 2556
ประจำปี พ.ศ. 2553 ชั้นที่ 3 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) ลำดับที่ 603 เล่ม 128 ตอนที่ 16ข หน้า 143 เล่มที่8/1 28 สิงหาคม 2554 ประกาศ 31 มีนาคม 2554

รางวัลเกียรติยศ คลิกที่นี่

มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เลขที่ : 58302360235698

มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา เลขที่ : 61220330004271

มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา เลขที่ : 61130330001249

วุฒิการศึกษา : วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์, ค.ม. หลักสูตรและการสอน, ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

วุฒิทางลูกเสือ : ผู้กำกับลูกเสือสามัญ (S.A.T.C)  ได้รับเครื่องหมาย : วูดแบดจ์ลูกเสือสามัญ (S.W.B.) 2 ท่อน

สถานที่ทำงาน : โรงเรียนบ้านจ้อง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57130
สังกัดหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพื้นที่การศึกษา  ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

คติพจน์ : อ่อนน้อม ถ่อมตัว พัฒนาตน ขยัน อดทน กตัญญู

ถ้าคุณคิดจะเป็นใหญ่ คุณก็จะได้เป็นใหญ่ ถ้าคุณคิดอยากเป็นอะไรคุณก็จะได้เป็นสิ่งนั้น เพราะแสวงหา มิใช่เพราะรอคอย เพราะเชี่ยวชาญ มิใช่เพราะโอกาส เพราะสามารถ มิใช่เพราะโชคช่วย
ดังนี้แล้ว “ลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตน” แต่ “อย่าฝืนฟ้า เมื่อเวลายังมาไม่ถึง”

“ชีวิตเลือกเกิดไม่ได้ แต่เลือกที่จะใช้ชีวิตที่ดีได้” 

ภูมิลำเนาเดิม : อำเภอสอง จังหวัดแพร่

ประวัติการศึกษา :
– พ.ศ. 2534 ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย
– พ.ศ. 2537 ม.3 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม อ.เมือง จ.เชียงราย
– พ.ศ. 2540 ม.6 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม อ.เมือง จ.เชียงราย
– พ.ศ. 2544 ปริญญาตรี วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันราชภัฏเชียงราย
– พ.ศ. 2550 ปริญญาโท ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
– พ.ศ. 2556 ปริญญาโท ศษ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน :
– พ.ศ. 2544 ครูจ้างสอน โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม อ.เมือง จ.เชียงราย
– พ.ศ. 2544-2545 นักวิชาการเผยแพร่ ศูนย์ควบคุมไฟป่าที่ 32 (เชียงราย) อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
– พ.ศ. 2545-2546 ครูเอกชน โรงเรียนเทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย (KTECH)
– พ.ศ. 2546-2547 พนักงานองค์กรของรัฐ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
– พ.ศ. 2547-2548 พนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน กองการศึกษา เทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบขีรีขันธ์
– พ.ศ. 2548-2554 ข้าราชการครู ตำแหน่ง ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อ.แม่จัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3
– พ.ศ. 2554-2555 ข้าราชการครู ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อ.แม่จัน จ.เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
– พ.ศ. 2555-2558 ข้าราชการครู ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อ.เมือง จ.เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
– พ.ศ. 2558-2559 ข้าราชการครู ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 87 อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
– พ.ศ. 2559-2561 ข้าราชการครู ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการ  โรงเรียนบ้านจ้อง อ.แม่สาย จ.เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
– พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน ข้าราชการครู ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านจ้อง อ.แม่สาย จ.เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

ประวัติการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ได้รับมอบหมาย :
– พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน เป็นคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของ สพป.ชร. 3

ประวัติการเป็นวิทยากร :
– วิทยากรโครงการคูปองครูครบวงจร
– วิทยากรถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

– วิทยากรอบรมการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์
– วิทยากรอบรมการสร้างสื่อออนไลน์ด้วย Google Applications

งานอดิเรก :
– อ่านหนังสือ (ปรัชญา ธรรมะ ทักษะชีวิต ภาวะผู้นำ การบริหาร การศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี)
– เขียนบทความ
– ศึกษาพระเครื่อง

โฆษณา
  1. ลิขสิทธิ์ พลอยสีขำ

    ครูครับ ผม ลิขสิทธิ์ พลอยสีขำ ศิษย์ครูที่เทศบาลบ้านหัวหินครับ ตอนนี้ผมรับราชการทหารแล้วนะครับ เป็นครูอยู่โรงเรียนนายสิบทหารบก ยศ สิบเอกแล้วครับ 0925987564 ไลท์ birth41 ครับ ยินดีกับความสำคัญในตำแหน่งผู้อำนวยการด้วยนะครับ

  2. ครูวิภารัตน์ ไชยทอง

    ดิฉันกำลังศึกษาการทำข้อสอบและเฉลยในGoogle form ได้วิธีการทำเฉลยและคิดคะแนนด้วยFlubarooจากwebsiteของคุณ ทำได้ง่าย มีประโยชน์ ขอบคุณมากค่ะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: