ส่งงาน WordPress ม.5/2

ตัวอย่างการส่งงาน เช่น

นายวรกาญจน์ เลี้ยงอำนวย เลขที่ 1

http://worakan5555.wordpress.com

Advertisements
 1. นาย วศพล อินโต เลขที่ ๒
  http://dream0jang.wordpress.com

 2. นายสำราญ ในเสา เลขที่ 8

  http://rodkung.wordpress.com/

 3. นางสาวอัญชลี เกเย็น
  เลขที่21 ม. 5/2

 4. นางสาว ธีราพร วงค์ตันกาศ เลขที่ 24 ม.5/2
  http://thiraporn.wordpress.com

 5. นางสาวทิตยา เบิดโบ เลขที่23 ม.5/2
  http://thitayamuey.wordpress.com

 6. นางสาว กิตติรัตน์ หมื่นสมบัติ เลขที่ 22 ม.5/2
  http://atjubjeang.wordpress.com/

 7. นางสาวอามือ เบี่ยงแล่
  เลขที่29 ม.5/2

 8. นาย พงศ์พัฒน์ ศรีวัฒนาศิริกุล เลขที่ 4 ม.5/2
  http://catsper2.wordpress.com

 9. นางสาวสุปวีณ์ เมืองสุวรรณ์ เลขที่ 18 ชั้นม.5/2
  http://yingviw.wordpress.com

 10. นาย ศตวรรษ โอต๊ะแปง เลขที่ 6 ชั้นม.5/2
  http://satawatotapang.wordpress.com

 11. นางสาว อารยา น้อยหมอ ม.5/2 เลขที่ 30
  https://arayanoimou.wordpress.com

 12. นางสาว รัชนีกร สุเตนัน ม.5/2 เลขที่14
  http://nongviewlovely.wordpress.com

 13. นางสาวทิตยา เบิดโบ เลขที่ 28

  http://thitaya6492.wordprees.com

 14. นางสาว พิมพ์ผกา วิลัยกุน ชั้น ม.5/2 เลขที่ 12
  http://pimpaka1994.wordpress.com/

 15. นางสาว ธีราพร วงค์ตันกาศ ม.5/2 เลขที่ 24
  http://thiraporn.wordpress.com

 16. นางสาว เพ็ญพิชชา ชีพการุณย์ ม.5.2 เลขที่ 13
  http://NUKNUKNIKNIK.wordpress.com

 17. นางสาว กิตติรัตน์ หมื่นสมบัติ เลขที่ 22
  http://nongjubjeang.wordpress.com

 18. นางสาว สุธิดา หลวงมูล ม.5/2 เลขที่17
  http://numjing.wordpress.com

 19. นางสาวอนุธิดา เปี่ยมตาชู ม.5/2 เลขที่20
  http://anuthida00.wordpress.com

 20. นางสาว อนุตรา ภูธร เลขที่ 19 ชั้น ม.5/2
  http://anutraputorn.wordpress.com

 21. นางสาว วิชุดา กันทาวงค์ เลขที่ 15 ม.5/2
  http://wichudamam.wordpress.com

%d bloggers like this: