ส่งงาน WordPress ม.5/4

ตัวอย่างการส่งงาน เช่น

นายวรกาญจน์ เลี้ยงอำนวย เลขที่ 1

http://worakan5555.wordpress.com

โฆษณา
 1. น.ส.วิภาพร มูลวงค์ เลขที่ 19 ชั้นม.5/4
  http://unnywipapron.wordpress.com

 2. น.ส. พรไพลิน วงค์ตั้ง เลขที่ 29
  http://namphaung.wordpress.com

 3. นาย สมชาย วิวัฒน์จรรยา เลขที่11
  http://prakaymas.wordpress.com

 4. น.ส.ศิวพร อินทะจักร เลขที่ 21 ม.5/4
  http://fearnpooh.wordpress.com/

 5. นาย พาโชค ปุกแก้ว เลขที่ 9

  http://plam23372.wordpress.com/

 6. นาย กิตติศักดิ์ คตกฤษณ์ เลขที่ 1

  http://topthemanyongza.wordpress.com/

 7. นางสาว จิราพรรณ ไชยสิทธิ์ เลขที่ 15

  http://aiihyuk.wordpress.com/

 8. น.ส.วิภาพร มูลวงค์ เลขที่ 19 ชั้นม.5/4
  https://aunny1996.wordpress.com

 9. สุทธิดา ใจแปง

  นางสาว สุทธิดา ใจแปง ม.5/4 เลขที่ 23
  http://dreamdaa.wordpress.com

 10. นางสาว ศุภลักษณ์ ลาภใหญ่ ม.5/4 เลขที่ 22

  http://supalukluk.wordpress.com/

 11. น.ส.ศิริทิพย์ ทองเลิศ เลขที่ 20 ชั้นม.5/4
  http://kaewsiritip.wordpress.com

 12. น.ส กัลย์สุดา จำปาแก้ว เลขที่ 13
  http://slizzardbb.wordpress.com

 13. นางสาววันเพ็ญ กันทาทอง เลขที่ 34
  http://wanpen17.wordpress.com

 14. นางสาว วรรณนิศา ราชคม เลขที่ 18
  http://aomwannisa.wordpress.com

 15. นางสาวอาชู มาเยอะ เลขที่36
  http://archoo777.wordpress.com/

 16. นางสาวพวงผกา วงค์ธรรมมา เลขที่ 30
  http://nuna310337.wordpress.com/

 17. นายสุทธิลักษณ์ บูญเรือง เลขที่ 4
  http://suttiluk2537.wordpress.com/

 18. นาย อนุชิต หอมแก่นจันทร์ เลขที่ 5 ชั้นมใ 5/4
  http://anuchitx.wordpress.com/

 19. นางสาวอารีย์ สิงห์ศิริยง เลขที่37
  http://yeramee235apao.wordpress.com

 20. นาย ภานุเดช สุเรียมมา เลขที่ 3 ม5/4
  http://mew4131.wordpress.com

 21. นาย สมชาย วิวัฒน์จรรยา เลขที่11
  http://prakaymas.wordpress.com

 22. น.ส.สุภัควดี เหมือนคล้าย เลขที่ 24 ม.5/4
  http://supakwadee39.wordpress.com

 23. น.ส.เกศรินทร์ ลินราช เลขที่ 14ม.5/4
  http://janjung01.wordpress.com

 24. นาย สุเทพ อาจอ เลขที่12
  http://suthep2012.wordpress.com

 25. http://kongkiat1996.wordpress.com/

  นาย ก้องเกียรติ มูลแจ่ม เลขที่ 6 ชั้น ม.5/4

 26. นางสาววิภาดา แสงสุวรรณ เลขที่ 35
  http://wipadasangsuwan.wordpress.com/wp-admin/index.php

 27. นางสาว ภาวิณี สุขศรีสกุล เลขที่ 31
  http://nuchza29.wordpress.com/wp-admin/index.php

 28. น.ส. นิภาพร แซ่ลิ้ว เลขที่ 27
  http://nipapornpp.wordpress.com/wp-admin/index.php

%d bloggers like this: