ส่งงาน WordPress ม.5/5

ตัวอย่างการส่งงาน เช่น

นายวรกาญจน์ เลี้ยงอำนวย เลขที่ 1

http://worakan5555.wordpress.com

โฆษณา
 1. นางสาว เสาวลักษณ์ น้อยบุญตัน
  http://saowalak0177mos.wordpress.com

 2. นางสาว แพรวพรรณ ชุ่มใจ เลขที่13
  http://panaraew145.wordpress.com

 3. นางสาว นิภาพร ปัญญาศิริวงค์
  http://nipaporn26.wordpress.com

 4. นางสาว มนัสนันท์ อำนวยโชคทวี เลขที่ 24
  http://manatsanan.wordpress.com

 5. นางสาว ขวัญจิต ขาวศักดิ์เลขที่11
  https://fangzuza.wordpress.com/

 6. น.ส.สมใจ เอกคุณปัญญา เลขที่ 25
  http://somjaiaekkunpanya3438.wordpress.com/

 7. นางสาวกรรณิการ์ ธรรมใจ เลขที่ 9
  http://kannika279.wordpress.com/

 8. นายหนุ่ม นามจาย เลขที่ 5 ม.5/5
  http://noomnarmjai.wordpress.com/

 9. น.ส.สมัชญา มะลิวรรณ เลขที่ 15

  http://samatchaya.wordpress.com/

 10. น.ส.กุลนันท์ ขันธิวงศ์ เลขที่ 10
  http://kunlananpair1995.wordpress.com/

%d bloggers like this: