Monthly Archives: พฤศจิกายน 2008

บทความ เรื่อง “ชน”


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

         ปัจจุบันความขัดแย้งที่ไม่ก่อให้เกิดการพัฒนาและเจริญงอกงาม มีสาเหตุมาจาก “ชน”สองประเภทที่มีอัตตาสูง ได้แก่ “อภิสิทธิ์ชน” หมายถึง ชนส่วนน้อยซึ่งมีสิทธิใหญ่ยิ่ง กับ “เสรีชน” หมายถึง ปัจเจกชนที่ถือว่ามีอิสระและเสรีภาพความเป็นไทในการกำหนดและดำเนินชีวิตของตนเอง แต่ ความมีอิสระและเสรีภาพของตนเองนั้นต้องเคารพและไม่ไปลิดรอนอิสระและเสรีภาพของคนอื่นเช่นกัน นั่นถึงจะเรียกว่า “เสรีชน” อย่างแท้จริง ถ้าไม่เป็นเช่นนั้นจะกลายเป็น “ทรชน” แต่บางคน เป็นทั้ง “อภิสิทธิ์ชน” และ “เสรีชน” ในคนๆ เดียวได้ก็มีเหมือนกัน จนกลายสภาพเป็น “ทรชน” ในทันที ผมก็เป็น “เสรีชน” คนหนึ่งที่เคารพในอิสระและเสรีภาพของคนอื่นเช่นกัน

          ในทุกองค์กรจะประกอบไปด้วย“ชน” สองประเภทนี้อยู่เสมอ บางองค์กรก็มี “อภิสิทธิ์ชน” อยู่มากจนทำให้ “เสรีชน” อยู่อย่างไม่มีความสุขจนทำให้ “เสรีชน” หลายคนที่ตั้งใจทำงานเกิดการท้อแท้ “เสรีชน” บางคนเกษียณตัวเองก่อนอายุการทำงานจริง ส่งผลให้ขาดบุคลากรที่มีประสบการณ์ มีประสิทธิภาพ และคุณภาพสูง ช่วยทำงานให้องค์กรพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง และประสพผลสำเร็จในเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ขององค์กรอย่างแท้จริงหลาย องค์กรที่มี “อภิสิทธิ์ชน” อยู่มากมาย แต่ “อภิสิทธิ์ชน” เหล่านั้น “ไร้ประสิทธิภาพ” จนทำให้องค์กรนั้น “ขาดคุณภาพ” หรือ “ไม่ได้มาตรฐาน” องค์กรขาดความเสถียรภาพไม่ต้องตอบว่าองค์กรจะเป็นอย่างไรต่อไป คุณผู้อ่านคงมีตำตอบอยู่ในใจอยู่แล้วใช่ไหมครับ Read the rest of this entry

Advertisements

บทความ เรื่อง “โอกาส”


สวัสดีครับทุกท่านที่เข้าชมเว็บไซต์ เป็นบทความแรกเรื่อง “โอกาส” ที่ตั้งใจเขียนขึ้นมา เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ทำงานตั้งแต่บรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการครูมาเป็นระยะเวลา 5 ปี เต็ม กับ “ความน้อยเนื้อต่ำใจ” ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการชั้นผู้น้อยที่ตั้งใจปฏิบัติงาน แต่ไม่ได้รับ “โอกาส”

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

ผมได้เข้าสมัครสอบแข่งขันเพื่อเข้ารับการบรรจุเป็นพนักงานครูเทศบาลของเทศบาลเมืองเชียงรายเมื่อปี พ.ศ. 2545 สมัยนั้นยังไม่ได้ยกฐานะเป็นเทศบาลนครเชียงราย และได้ “โอกาส” สอบติดลำดับที่ 26 จากทั้งหมดขึ้นบัญชีไว้ทั้งหมด 33 คน และในเดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2547 ทางเทศบาลเมืองหัวหินได้ขอใช้บัญชีการสอบแข่งขันของเทศบาลเมืองเชียงราย และกระผมก็ได้ “โอกาส” บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำรงแต่งแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 3 ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน (ท.1) มีนักเรียนในปี 2547 ประมาณ 1,500 คน เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปฏิบัติหน้าที่การสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการจนเป็นที่เด่นชัดของโรงเรียนตลอดมา และในช่วงเดือนกันยายนของปี พ.ศ. 2547 เป็นช่วงของการพิจารณาความดีความชอบ กระผมได้รับ “โอกาส” เสนอชื่อเข้าพิจารณาความดีความชอบเลื่อนขั้นเงินเดือน “หนึ่งขั้น” ซึ่งปกติแล้วตามกฎหมายแล้วข้าราชการที่ “บรรจุแต่งตั้งใหม่” “โอนหรือย้าย” เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ราชการมีสิทธิได้รับการพิจารณาความดีความชอบเลื่อนขั้นเงินเดือนอยู่แล้ว ควบคู่กันช่วงนั้น พรฎ. เงินเดือน ฉบับใหม่ออกมาพอดี ผมก็ได้รับ “โอกาส” เลื่อนตำแหน่งจาก อาจารย์ 1 ระดับ 3 เป็น อาจารย์ 1 ระดับ 4 ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2547 อย่างไม่ได้คาดหวัง Read the rest of this entry