Monthly Archives: พฤษภาคม 2011

วิชาการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซีเบื้องต้น


1. ประวัติภาษาซี
2. โครงสร้างภาษาซีเบื้องต้น
3. ประเภทของข้อมูลและตัวดำเนินการ
4. ฟังก์ชันในภาษาซี
5. ข้อมูลชนิดอาร์เรย์

Advertisements

คำอธิบายรายวิชาการจัดการ Social Media


คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม การจัดการ Social Media

รหัสวิชา ง32241 รายวิชา การจัดการ Social Media
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 1
เวลา 40 ชั่วโมง
จำนวน 1.0 หน่วยกิต

คำอธิบายวิชา
ศึกษา โปรแกรมที่ใช้ในจัดการ Social Media และโปรแกรมประกอบอื่นๆ เพื่อให้สามารถสร้างงานบนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้
ปฏิบัติการออกแบบเค้าโครง Blog ปฏิบัติการจัดการ Social Media ด้วยโปรแกรมที่ได้ศึกษา ปฏิบัติการใช้โปรแกรมประกอบอื่นๆ เช่น WordPress, Twitter, Facebook, Scribd, Slideshares, Youtube เป็นต้น จนสามารถสร้างและจัดการ Blog ให้เป็น Social Media ได้ ด้วยความรับผิดชอบต่อตนเองต่อสังคม

ผลการเรียนรู้
1. นักเรียนสามารถบอกชื่อโปรแกรมที่สามารถจัดการ Social Media ได้
2. นักเรียนสามารถออกแบบเค้าโครง Blog ของตนเองได้
4. นักเรียนสามารถบอกและใช้เครื่องมือต่างๆ ในการสร้างและจัดการ Social Media ได้
5. นักเรียนสามารถสร้างและจัดการ Blog ของตนเองด้วยความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมได้อย่างสร้างสรรค์

หน่วยการเรียนรู้ รวมทั้งหมด 40 ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Social Media จำนวน 4 ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เครื่องมือในการจัดการ Social Media จำนวน 16 ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การประยุกต์ใช้เครื่องมือในการจัดการ Social Media จำนวน 20 ชั่วโมง

การวัดและประเมินผล
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Social Media จำนวน 10 คะแนน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เครื่องมือในการจัดการ Social Media จำนวน 20 คะแนน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การประยุกต์ใช้เครื่องมือในการจัดการ Social Media จำนวน 20 คะแนน
ชิ้นงาน WordPress จำนวน 30 คะแนน
เวลาร่วมกิจกรรม จำนวน 20 คะแนน
รวม 100 คะแนน