บทความ เรื่อง การบริหารงบประมาณในสถานศึกษาแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์


การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance Based Budgeting : SPBB) นั้น มีการพัฒนาการจัดทำระบบงบประมาณให้มีประสิทธิภาพจนก้าวมาสู่ระบบ e-Budgeting คือ การจัดทำระบบงบประมาณโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการวางแผนงบประมาณ การจัดทำงบประมาณ การบริหารงบประมาณ และการติดตามประเมินผล ซึ่งทำให้สามารถพัฒนาปรับปรุงระบบข้อมูลกับส่วนราชการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้ได้ข้อมูลครบถ้วนทั้ง 3 มิติ (Funtion/Agenda/Area) โดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับโครงการของรัฐบาลที่เรียกว่า “ระบบบริหารการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management Information System : GFMIS)” ให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ดังนั้น ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ ต้องให้ความสำคัญกับการกำหนดพันธกิจ จุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน งาน/โครงการอย่างมีระบบ มีการติดตามและประเมินผลสม่ำเสมอ เพื่อวัดผลสำเร็จของงานตามเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ มีการกระจายอำนาจและความรับผิดชอบให้ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับชาติ ระดับกระทรวง และระดับหน่วยงาน

ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์จะครอบคลุมการบูรณาการทั้ง 3 มิติ คือ
1.  มิติงานตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงและหน่วยงาน (Function)  เป็นภารกิจหลักที่มีเป้าหมายชัดเจน ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกระทรวง/กรม โดยต้องสอดคล้องกับเป้าหมายและยุทธศาตร์ระดับชาติ และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
2. มิติงานตามยุทธศาสตร์เฉพาะรัฐบาล (Agenda) เป็นภารกิจหรือนโยบายเฉพาะเรื่องรัฐบาลมอบหมาย ไม่ได้เป็นภารกิจของกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งโดยเฉพาะ เป็นการมุ่งเน้นการมีเป้าหมายและการดำเนินงานร่วมกัน มีเจ้าภาพเป็นผู้รับผิดชอบ มีผู้สนับสนุนอย่างชัดเจน หรือที่เรียกว่า “การบริหารเชิงบูรณาการ” เช่น นโยบายการปราบปรามยาเสพติด นโยบายการแก้ไขความยากจน เป็นต้น
3. มิติงานตามยุทธศาสตร์พื้นที่ (Area) เป็นเป้าหมายและยุทธศาสตร์ที่เน้นเฉพาะพื้นที่ สอดคล้องกับเป้าหมาย/ยุทธศาสตร์ระดับชาติ และนโยบายของรัฐบาล เช่น จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ภารกิจต่างประเทศ หรือการบริหารแบบ CEO (Chief Executive Officer) ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด CEO และทูต CEO เป็นต้น

การบริหารจัดการในระบบงบประมาณประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์นี้มีเงื่อนไขทีสำคัญ 2 ประการ คือ
1. เน้นการบริหารจัดการแบบปรับตัวได้ (Adaptive Management) มีความยืดหยุ่น คล่องตัว กระจายอำนาจ และทันเหตุการณ์
2. ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) เป็นการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส และตรวจสอบได้(อำนวย  ทองโปร่ง. 2553 : 210-214)

การบริหารงบประมาณในสถานศึกษาก็เช่นกัน จะเน้นมิติใดมิติหนึ่งมิได้ ต้องมีการบูรณาการที่สนองต่อยุทธศาสตร์ของชาติให้ครบทั้ง 3 มิติ ทั้งยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Function) ที่เป็นภารกิจหลักในการพัฒนาการศึกษา ตลอดจนการรักษาขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามของไทย ให้สืบทอดต่อไปในรุ่นลูกรุ่นหลาน ซึ่งเป็นหน้าที่ที่พึงปฏิบัติ รวมทั้งต้องสนองต่อยุทธศาสตร์เฉพาะของรัฐบาล (Agenda) ที่ไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งที่จะรับผิดชอบโดยตรง แต่เป็นการดำเนินงานร่วมกัน เป็นการบริหารเชิงบูรณาการ เช่น นโยบายการปราบปรามยาเสพติด ที่สถานศึกษาควรใส่ใจเป็นอย่างยิ่ง ควรให้ความสำคัญกับนโยบายนี้อย่างเร่งด่วน โดยให้มีกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โครงการโรงเรียนสีขาว โครงการวัยใสปลอดภัยยาเสพติด โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน เป็นต้น และจะขาดเสียมิได้คือสนองต่อยุทธศาสตร์พื้นที่ (Area) ซึ่งเป็นเป้าหมายที่เน้นเฉพาะพื้นที่ในระดับจังหวัด เช่น จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่มีผู้ว่าราชการจังหวัด CEO ที่เน้นการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในตะเข็บชายแดนไทย-พม่า-ลาว ที่มีการลักลอบข่นยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาในประเทศไทย สถานศึกษาต้องให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดที่เป็นภัยมหันต์ของชาติ โดยการเชิญวิทยากรจากหน่วยงานของจังหวัดมาให้ความรู้และจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดร่วมกับนักเรียนในสถานศึกษา เป็นต้น เพื่อสร้างเยาวชนให้เป็นพลโลก พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยนในปี 2558 นี้อย่างภาคภูมิใจ

เอกสารอ้างอิง : อำนวย  ทองโปร่ง. 2553. การบริหารทรัพยากรและการจัดการทางการศึกษา. พิมพ์ครั้งแรก. กรุงเทพมหานคร : บริษัทสำนักพิมพ์ข้าวฟ่าง จำกัด.

Advertisements

About mansuang1978

Damrongratsongkroh School, Chiang Rai, Thailanad

Posted on มิถุนายน 21, 2012, in การบริหารสถานศึกษา, บทความ. Bookmark the permalink. 1 ความเห็น.

  1. ข้อมูลดีจริงๆครับ
    การบริหารงบประมาณในสถานศึกษาแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์
    ขอบคุณครับ

%d bloggers like this: