กิจกรรมการเรียนรู้ของ ม.2.1


่ส่งงานม.1.5

11

ให้นักเรียนส่งงาน Animation โดยแยกเป็นงานแต่ละชิ้นของนักเรียน คลิกที่นี่

เนื้อหารสาระ

1. พาวเวอร์พอยท์ เรื่อง Animation
2. Story Board
3. การสร้าง Animation ใน Flash

4. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 4 คน สร้างการ์ตูน Animation จาก Flash  ความยาวไม่น้อยกว่า 30 วินาที โดยเป็นการ์ตูนใบ้ หรือการ์ตูนมีเสียงก็ได้ พร้อมทั้งเขียนลงแผ่น CD ดี จัดทำกล่องใส่ CD พร้อมออกแบบหน้าปก CD การ์ตูนให้เรียบร้อย ส่งวันสุดท้าย 20 กันยายน 2555 (30 คะแนน)

5. เขียน Story Board งานการ์ตูนกลุ่ม ส่งวันที่ 27 สิงหาคม 2555

Advertisements

About mansuang1978

Damrongratsongkroh School, Chiang Rai, Thailanad

Posted on กรกฎาคม 26, 2012, in กิจกรรมการเรียนรู้. Bookmark the permalink. 12 ความเห็น.

 1. ด.ญ.สโรชา ยะแสง ม2.1 เลขที่20

  1.เรื่อง ถ้าหากโลกนี้ไม่มีดวงจันทร์
  2.สมาชิก
  1.ด.ญ.นิชานาถ เพ็ชร์คล้าย เลขที่ 15 ม.2.1
  2.ด.ญ.ปิยะธิดา ธรรมสาร เลขที่ 16 ม.2.1
  3.ด.ญ.รูวัยดา ฮานาฟี เลขที่ 18 ม.2.1
  4.ด.ญ.สโรชา ยะแสง เลขที่ 20 ม.2.1

 2. ด.ญ โชติกา วงศ์มูล

  เปลี่ยนจาก หนูน้อยแปรงฟัน เป็น หนูน้อยปวดฟัน
  สามชิก
  ด.ญ โชติกา วงศ์มูล เลขที่ 35 ม.2.1
  ด.ญ.ฐิติพร ชมพาน เลขที่36 ม.2.1
  ด.ญ.พิมพ์พกา พิพู เลขที่38 ม.2.1
  ด.ญ.พิมพ์พนา ภิระบรรณ์ เลขที่39 ม.2.1

 3. ด.ช. ฐาปนพงษ์ ชัยบุญศรี

  ชื่อเรื่อง:พร 3 ประการจากพระเจ้า
  ชื่อสมาชิก:
  ด.ช.ฐาปนพงษ์ ชัยบุญศรี เลขที่ 9
  ด.ญ.นัฎจิรา มานะ เลขที่ 14
  ด.ญ.ปีติญา บัวกนก เลขที่ 17
  ด.ช.พิชยุตม์ อยู่ประเสริฐ เลขที่ 30

 4. ด.ญ.อารียา บุญเป็ง

  1.ชื่่อเรื่่่่่่่่อง เรื่องมหัศจรรย์
  2.ด.ญ.ธัญวรัตม์ ใจยะคำ เลขที่ 12
  3.ด.ญ.ธิดารัตน์ รินพล เลขที่13
  4.ด.ญ.วริศรา ธรรมวงค์ เลขที่19
  ด.ญ.อารียา บุญเป็ง เลขที่ 21

 5. ด.ญ.ฐิติพร ชมพาน

  ชื่อเรื่อง หนูน้อยแปรงฟัน
  สมาชิก
  ด.ญ.ฐิติพร ชมพาน เลขที่36 ม.2.1
  ด.ญ.โชติกา วงศ์มูล เลขที่35 ม.2.1
  ด.ญ.พิมพ์พกา พิพู เลขที่38 ม.2.1
  ด.ญ.พิมพ์พนา ภิระบรรณ์ เลขที่39 ม.2.1

 6. ธัญธิดา ลังกา

  ชื่อเรื่อง หมีน้อยบ้องแบ้ว
  สมาชิกกลุ่ม
  ธนาดุล สะทัน เลขที่ 26
  ธัญธิดา ลังกา เลขที่ 27
  นาตยา จองคำ เลขที่ 28
  สุทิตา เมธาปัณณสกุลเลิศ เลขที่ 31
  ม.2.1

 7. ด.ญ.สโรชา ยะแสง

  1.เรื่อง The Run Cat
  2.สมาชิก
  1.ด.ญ.นิชานาถ เพ็ชร์คล้าย เลขที่ 15 ม.2.1
  2.ด.ญ.ปิยะธิดา ธรรมสาร เลขที่ 16 ม.2.1
  3.ด.ญ.รูวัยดา ฮานาฟี เลขที่ 18 ม.2.1
  4.ด.ญ.สโรชา ยะแสง เลขที่ 20 ม.2.1

 8. ด.ญ.ชัญญานุช วงษา

  1.ชื่อเรื่อง ผจญภัยไข่ทองคำ
  2.ด.ญ.ชัญญานุช วงษา เลขที่ 22
  ด.ญ.ฐิติมาพร บั้งเงิน เลขที่ 24
  ด.ญ.เบญญาภา แสนใจ เลขที่ 29
  ด.ญ.อภิชญา ปรักมานนท์ เลขที่ 32

 9. กลุ่มด.ญ.ณิชนันทน์ สุนันทา 2.1

  ชืื่อเรื่อง หนูน้อยหมวกแดง
  สมาชิก
  1.ด.ญ.ชมภูนิกข์ ขันแก้ว เลขที่ 7 ม. 2.1
  2.ด.ญ.ชริญญา อุปรัตน์ เลขที่ 8 ม.2.1
  3.ด.ญ.ณัฐธยาน์ ชัยลังกา เลขที่10 ม.2.1
  4.ด.ญ.ณิชนันทน์ สุนันทา เลขที่ 11 ม.2.1

 10. กนกกานต์ ขันจันทร์แสง

  1.ชื่อเรื่อง:วิ่งมาราธร
  2.สมาชิกกลุ่ม:ด.ญ.จิรชยา ธรรมวงค์ เลขที่6 ม.2.1.
  ด.ญ.กนกกานต์ ขันจันทร์แสง เลขที่ 33 ม.2.1.
  ด.ญ.นิโลบล บุญรุ่ง เลขที่ 37 ม.2.1.
  ด.ญ.สิรินยา ปุกคำ เลขที่ 40 ม.2.1.

 11. ชาญณรงค์ ธรรมสาร

  1. เรื่อง กางปลามหาสนุก
  2.สมาชิก
  2.1 ด.ญ. จิดาภา ธรรมยอย เลขที่ 5
  2.2 ด.ช. ชาญณรงค์ ธรรมสาร เลขที่ 23
  2.3 ด.ญ. ณัฐณิชา เทียมประเสริฐ เลขที่ 25
  2.4 ด.ญ. จุฑาทิพย์ นาใจดี เลขที่ 34

  ม . 2.1

 12. ด.ช. กิตติพศ ปั่นทระนาถ

  ชื่อเรื่อง ลูกหมู 3 ตัว
  สมาชิกกลุ่ม
  ด.ญ. กชพรรณ ชลัมพุช เลขที่ 1
  ด.ช. กิตติพศ ปั่นทระนาถ เลขที่ 2
  ด.ญ. กุลนิดา ไชยยะ เลขที่ 3
  ด.ช. เกรียงไกร เชื้อเมืองพาน เลขที่4

%d bloggers like this: