กิจกรรมการเรียนรู้ ม.1.11


ให้นักเีรียนตอบคำถามทบทวนท้ายบทที่ 3 เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลจาก Google และในหนังสือเรียน แล้วเลือกตอบ 5 ข้อ จาก 15 ข้อ

โดยให้ใส่ชื่อ – นามสกุล และ เลขที่ด้วย

Advertisements

About mansuang1978

Damrongratsongkroh School, Chiang Rai, Thailanad

Posted on พฤศจิกายน 5, 2012, in กิจกรรมการเรียนรู้. Bookmark the permalink. 4 ความเห็น.

 1. เด็กชาย ปรัชญากร สุทธะ ชั้น ม.1.11 เลขที่ 15

  เด้กชาย ปรัชญากร สุทธะ ชั้น ม.1.11 เลขที่ 15 :คำถามทบทวนข้อ1 ตอบ 1. รหัสแอสกี ( ASCII) 2. รหัสเอบซีดิก (EBCDIC) 3. รหัส UniCodeข้อ3 ตอบ 1. ตัวกระทำ AND 2. ตัวกระทำ OR 3. ตัวกระทำ NOT 4 ตัวกระทำ XNOTข้อ5 ตอบ เลขฐานสิบหกข้อ8 ตอบ ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ข้อ9 ตอบ ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ก็คือข้อมูลที่นำมาจากชีวิตประจำวันนั่นแหละครับไม่แตกต่างอะไรมากนัก

 2. เด้กชาย ปรัชญากร สุทธะ ชั้น ม.1.11 เลขที่ 15

  คำถามทบทวน
  ข้อ1 ตอบ 1. รหัสแอสกี ( ASCII) 2. รหัสเอบซีดิก (EBCDIC) 3. รหัส UniCode
  ข้อ3 ตอบ 1. ตัวกระทำ AND 2. ตัวกระทำ OR 3. ตัวกระทำ NOT 4 ตัวกระทำ XNOT
  ข้อ5 ตอบ เลขฐานสิบหก
  ข้อ8 ตอบ ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
  ข้อ9 ตอบ ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ก็คือข้อมูลที่นำมาจากชีวิตประจำวันนั่นแหละครับไม่แตกต่างอะไรมากนัก

 3. ชนากานต์ จรัสธีรพจน์ เลขที่6 ห้อง 1.11

  ด.ญ.ชนากานต์ จรัสธีรพจน์ เลขที่ 6
  1.เทคโนโลยีสารสนเทค หมายถึง
  -หมายถึง เทคโนโลยีที่ใช้จัดการสารสนเทศ เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ การเก็บรวบรวมข้อมูล
  การประมวลผล การแสดงผลลัพธ์ การทำสำเนา และการสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อให้ได้สารสนเทศที่
  เหมาะสมและสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

  2.ระบบแลนไร้สายแตกต่างจากบูลทูธอย่างไร
  – เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายส่วนบุคคล (Bluetooth) ความหมายอย่างสั้น เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายส่วนบุคคล (Bluetooth) คืออะไร? เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายส่วนบุคคล (Bluetooth) เป็นการส่งข้อมูลในระยะทางสั้น โดยที่เครื่องส่งสัญญาณจะต้องมีอุปกรณ์ในการส่งสัญญาณ Bluetooth ฝังอยู่ โดยมีวัตถุประสงค์จะใช้ กับเครื่องส่งสัญญาณที่ทำงานร่วมกับอุปกรณ์หลักในระยะใกล้กัน ความสำคัญของเรื่อง ความสำคัญของ Bluetooth ในปัจจุบันเทคโนโลยี Bluetooth เริ่มเข้ามีบทบาทสำคัญในวงการธุรกิจ และชีวิตประจำวันของคนเรามากขึ้น เพราะ Bluetooth สามารถอำนวยความสะดวกให้กับเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์เทคโนโลยีหลายชนิดที่มีอุปกรณ์ต่อพ่วงหลากหลาย โดยไม่จำเป็นต้องมีสายส่งสัญญาณระหว่างอุปกรณ์หลักกับอุปกรณ์ต่อพ่วงเหล่านั้น ทำให้เคลื่อนย้ายหรือใช้อุปกรณ์หลักและอุปกรณ์ต่อพ่วงได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น และทำให้เราสามารถใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงเข้ากับอุปกรณ์หลักชนิดใดก็ได้ที่มีอุปกรณ์ส่งสัญญาณติดไว้ที่อุปกรณ์ส่งสัญญาณนั้น เป็นที่คาดว่าในอนาคตเทคโนโลยีชนิดนี้จะมีบทบาทสำคัญมากยิ่งขึ้นในธุรกิจโลก และมีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและใช้งานได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นกับอุปกรณ์ต่างๆ อีกด้วย1. เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ในการประกอบการทางด้านเศรษฐกิจ การค้า และการอุตสาหกรรม จำเป็นต้องหาวิธีในการเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารเข้ามาช่วยทำให้เกิดระบบอัตโนมัติ เราสามารถฝากถอนเงินสดผ่านเครื่องเอทีเอ็มได้ตลอดเวลา ธนาคารสามารถให้บริการได้ดีขึ้น ทำให้การบริการโดยรวมมีประสิทธิภาพ ในระบบการจัดการทุกแห่งต้องใช้ข้อมูลเพื่อการดำเนินการและการตัดสินใจ ระบบธุรกิจจึงใช้เครื่องมือเหล่านี้ช่วยในการทำงาน เช่น ใช้ในระบบจัดเก็บเงินสด จองตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น
  2. เทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยนรูปแบบการบริการเป็นแบบกระจาย เมื่อมีการพัฒนาระบบข้อมูล และการใช้ข้อมูลได้ดี การบริการต่าง ๆ จึงเน้นรูปแบบการบริการแบบกระจาย ผู้ใช้สามารถสั่งซื้อสินค้าจากที่บ้าน สามารถสอบถามข้อมุลผ่านทางโทรศัพท์ นิสิตนักศึกษาบางมหาวิทยาลัยสามารถใช้คอมพิวเตอร์สอบถามผลสอบจากที่บ้านได้
  3. เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งที่จำเป็น สำหรับการดำเนินการในหน่วยงานต่าง ๆ ปัจจุบันทุกหน่วยงานต่างพัฒนาระบบรวบรวมจัดเก็บข้อมูลเพื่อใข้ในองค์การประเทศไทยมีระบบทะเบียนราษฎร์ที่จัดทำด้วยระบบ ระบบเวชระเบียนในโรงพยาบาล ระบบการจัดเก็บข้อมูลภาษี ในองค์การทุกระดับเห็นความสำคัญที่จะนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
  4. เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวข้องกับคนทุกระดับ พัฒนาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ดังจะเห็นได้จาก การพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ การใช้ตารางคำนวณ และใช้อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมแบบต่าง ๆ เป็นต้นาง Intel, Nokia และ Toshiba เทคโนโลยีนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งข้อมูลระยะทางสั้น ซึ่งมีรัศมีประมาณ 10 เมตร โดยที่อุปกรณ์ต่อพ่วงจะต้องมีตัวส่งสัญญาณ Bluetooth อยู่ข้างใน เพื่อใช้ส่งสัญญาณโดยจะใช้คลื่นวิทยุเป็น ตัวส่งสัญญาณ แต่หากระยะทางการส่งมีสิ่งกีดขวางก็จะไม่สามารถส่งสัญญาณไปหาตัวอุปกรณ์หลักได้ ดังนั้น เทคโนโลยีนี้จึงเหมาะจะใช้กับอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ใช้ทำงานร่วมกันใน โตรงการจัดทำข้อมูลองค์ความ

  3.บูลทูทคืออะไร นิยมใช้กับสารสนเทคประเภทใด
  -Bluetooth เป็นเทคโนโลยีไร้สายแบบระยะสั้น ( Short-Range ) คือมีกำลังส่งต่ำ มีระยะทำการระหว่างอุปกรณ์ที่รองรับ Bluetooth ด้วยกัน เพียง 10 เมตร ซึ่งจะใช้สำหรับต่อเข้าเป็นระบบเน็ตเวิร์คขนาดเล็กๆ ที่อุปกรณ์แต่ละตัวอยู่ไม่ห่างกันมาก ที่เรียกว่าเป็น Personal Area Network ( PAN ) โดย Bluetooth นี้จะทำงานที่คลื่นความถี่ 2.4 GHz ซึ่งเป็นความถี่ที่เรียกว่า แถบความถี่ ISM ( Industrial, Scientific and Medical ) โดยความถี่นี้ ไม่มีใครเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ทำให้สามารถพัฒนา และมีการใช้งานกันแพร่หลาย ผู้พัฒนา สามารถพัฒนาอุปกรณ์ให้ใช้ความถี่นี้ โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ และยังติดตั้งได้ อย่างไม่ยุ่งยากอีกด้วย

  4.ลักษณะสำคัญของโนโลยีสารสนเทคมีกี่อย่าง อะไรบ้าง
  – 1]. เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ในการประกอบการทางด้านเศรษฐกิจ การค้า และการอุตสาหกรรม จำเป็นต้องหาวิธีในการเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารเข้ามาช่วยทำให้เกิดระบบอัตโนมัติ เราสามารถฝากถอนเงินสดผ่านเครื่องเอทีเอ็มได้ตลอดเวลา ธนาคารสามารถให้บริการได้ดีขึ้น ทำให้การบริการโดยรวมมีประสิทธิภาพ ในระบบการจัดการทุกแห่งต้องใช้ข้อมูลเพื่อการดำเนินการและการตัดสินใจ ระบบธุรกิจจึงใช้เครื่องมือเหล่านี้ช่วยในการทำงาน เช่น ใช้ในระบบจัดเก็บเงินสด จองตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น
  2]. เทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยนรูปแบบการบริการเป็นแบบกระจาย เมื่อมีการพัฒนาระบบข้อมูล และการใช้ข้อมูลได้ดี การบริการต่าง ๆ จึงเน้นรูปแบบการบริการแบบกระจาย ผู้ใช้สามารถสั่งซื้อสินค้าจากที่บ้าน สามารถสอบถามข้อมุลผ่านทางโทรศัพท์ นิสิตนักศึกษาบางมหาวิทยาลัยสามารถใช้คอมพิวเตอร์สอบถามผลสอบจากที่บ้านได้
  3]. เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งที่จำเป็น สำหรับการดำเนินการในหน่วยงานต่าง ๆ ปัจจุบันทุกหน่วยงานต่างพัฒนาระบบรวบรวมจัดเก็บข้อมูลเพื่อใข้ในองค์การประเทศไทยมีระบบทะเบียนราษฎร์ที่จัดทำด้วยระบบ ระบบเวชระเบียนในโรงพยาบาล ระบบการจัดเก็บข้อมูลภาษี ในองค์การทุกระดับเห็นความสำคัญที่จะนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
  4]. เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวข้องกับคนทุกระดับ พัฒนาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ดังจะเห็นได้จาก การพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ การใช้ตารางคำนวณ และใช้อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมแบบต่าง ๆ เป็นต้นาง Intel, Nokia และ Toshiba เทคโนโลยีนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งข้อมูลระยะทางสั้น ซึ่งมีรัศมีประมาณ 10 เมตร โดยที่อุปกรณ์ต่อพ่วงจะต้องมีตัวส่งสัญญาณ Bluetooth อยู่ข้างใน เพื่อใช้ส่งสัญญาณโดยจะใช้คลื่นวิทยุเป็น ตัวส่งสัญญาณ แต่หากระยะทางการส่งมีสิ่งกีดขวางก็จะไม่สามารถส่งสัญญาณไปหาตัวอุปกรณ์หลักได้ ดังนั้น เทคโนโลยีนี้จึงเหมาะจะใช้กับอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ใช้ทำงานร่วมกันใน โตรงการจัดทำข้อมูลองค์ความ

  5.CAI คืออะไร เกี่ยวข้องกับสารสนเทศอย่างไร
  – CAI ย่อมาจาก Computer Assisted Instruction คือ โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน หรือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นการนำคอมพิวเตอร์มาสร้างเป็นบทเรียนเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ CAI คล้ายกับสื่อการสอนอื่น ๆ เช่น วิดีโอช่วยสอน บัตรคำช่วยสอน โปสเตอร์ แต่คอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะดีกว่าตรงที่ตัวสื่อการสอน ซึ่งก็คือคอมพิวเตอร์นั้น สามารถโต้ตอบกับนักเรียนได้ ไม่ว่าจะเป็นการรับคำสั่งเพื่อมาปฏิบัติ ตอบคำถามหรือไม่เช่นนั้นคอมพิวเตอร์ก็จะเป็นฝ่ายป้อนคำถาม CAI จึงถือเป็นกระบวนการเรียนการสอน โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ ในการนำเสนอเนื้อหาเรื่องราวต่างๆ มีลักษณะเป็นการเรียนโดยตรง และเป็นการเรียนแบบมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive) คือสามารถโต้ตอบระหว่างผู้เรียนกับคอมพิวเตอร์ได้

 4. นิติภูมิ ทิศอุ่น

  คำถาม
  1.เทคโนโลยีสารสนเทคคืออะไร
  ตอบ เทคโนโลยีที่ใช้จัดการสารสนเทศ เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ การเก็บรวบรวมข้อมูล
  การประมวลผล เหมาะสมและสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
  2.ระบบแลนไร้สายแตกต่างจากบลูทูธอย่างไร
  ตอบ คุณสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ แป้นพิมพ์ เมาส์ หรืออุปกรณ์ไร้สายอื่นๆ กับคอมพิวเตอร์ของคุณ ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์ Bluetooth และเครือข่ายไร้สาย (Wi‑Fi) คุณยังสามารถเพิ่มอุปกรณ์เครือข่ายให้กับคอมพิวเตอร์ของคุณ เช่น เครื่องพิมพ์แบบใช้งานผ่านเครือข่าย อุปกรณ์เก็บข้อมูล หรือ Windows Media Center Extender
  3. ปัญญาประดิษฐ์เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาใดบ้าง
  ตอบ ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ เอไอ (AI) หมายถึงความฉลาดเทียมที่สร้างขึ้นให้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิต ปัญญาประดิษฐ์เป็นสาขาหนึ่งในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมเป็นหลัก แต่ยังรวมถึงศาสตร์ในด้านอื่นๆอย่างจิตวิทยา ปรัชญา หรือชีววิทยา
  4.CAI คืออะไร เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างไร
  ตอบ CAI หรือ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง วิธีการเรียนการสอน ที่ใช้บทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซึ่ง ออกแบบไว้ เพื่อนำเสนอบทเรียนแทนผู้สอน และผู้เรียน สามารถ เรียนได้ด้วยตนเอง ตามลำดับขั้นตอน การเรียนรู้ อย่างเป็นระบบ โดยมีการปฏิสัมพันธ์ ( Interactive) ระหว่างผู้เรียน กับ คอมพิวเตอร์ และผู้เรียน จะได้รับข้อมูลย้อนกลับทันที
  5.ระบบเครือข่ายเกี่ยวข้องอย่างไรกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ตอบ เทคโนโลยีมีบทบาทต่อเศรษฐกิจและสังคมโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลให้เกิดความเป็นโลกาภิวัตน์ คือ ข้อมูล ความรู้ สามารถผ่านถึงกันได้อย่างไร้ขอบเขต เป็นความรู้ไม่มีพรมแดน ต้องยอมรับว่าในปัจจุบันถือว่าเป็นยุคดิจิตอล (The Digital Age) หรือยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ ยุคแห่งข้อมูล ยุคแห่งข่าวสาร (The Information Age) ดังนั้นข้อมูลข่าวสารต่างจึงถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตหรือดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ผู้ใดที่มีโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลได้เร็วกว่าย่อมได้เปรียบผู้อื่น และการที่จะเข้าถึงข้อมูลได้เร็วย่อมต้องอาศัยเทคโนโลยี สารสนเทศ

%d bloggers like this: