กิจกรรมการเรียนรู้ ม.1.12


ให้นักเีรียนตอบคำถามทบทวนท้ายหน่วยที่ 3 เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลจาก Google และในหนังสือเรียน แล้วเลือกตอบ 5 ข้อ จาก 15 ข้อ

โดยให้ใส่ชื่อ – นามสกุล และ เลขที่ด้วย

Advertisements

About mansuang1978

Damrongratsongkroh School, Chiang Rai, Thailanad

Posted on พฤศจิกายน 5, 2012, in กิจกรรมการเรียนรู้. Bookmark the permalink. 17 ความเห็น.

 1. ด.ช. จิรพัฒน์ วงชัย

  1เทคโนโลยีสารสนเทศหมายถึง
  เทคโนโลยีที่ใช้จัดการสารสนเทศ เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ การเก็บรวบรวมข้อมูล
  การประมวลผล การแสดงผลลัพธ์ การทำสำเนา และการสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อให้ได้สารสนเทศที่
  เหมาะสมและสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
  3ปัญญาประดิษฐ์เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาใดบ้าง
  ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ เอไอ (AI) หมายถึงความฉลาดเทียมที่สร้างขึ้นให้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิต ปัญญาประดิษฐ์เป็นสาขาหนึ่งในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมเป็นหลัก แต่ยังรวมถึงศาสตร์ในด้านอื่นๆอย่างจิตวิทยา ปรัชญา หรือชีววิทยา ซึ่งสาขาปัญญาประดิษฐ์เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการการคิด การกระทำ การให้เหตุผล การปรับตัว หรือการอนุมาน และการทำงานของสมอง แม้ว่าดังเดิมนั้นเป็นสาขาหลักในวิทยาการคอมพิวเตอร์ แต่แนวคิดหลายๆ อย่างในศาสตร์นี้ได้มาจากการปรับปรุงเพิ่มเติมจากศาสตร์อื่นๆ
  4cai คืออะไร เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างไร
  CAI หรือ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง วิธีการเรียนการสอน ที่ใช้บทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซึ่ง ออกแบบไว้ เพื่อนำเสนอบทเรียนแทนผู้สอน และผู้เรียน สามารถ เรียนได้ด้วยตนเอง ตามลำดับขั้นตอน การเรียนรู้ อย่างเป็นระบบ โดยมีการปฏิสัมพันธ์ ( Interactive) ระหว่างผู้เรียน กับ คอมพิวเตอร์ และผู้เรียน จะได้รับข้อมูลย้อนกลับทันที
  6บลูทูธคืออะไร นิยมใช้กับ เทคโนโลยีสารสนเทศประเภทใด
  Bluetooth เป็นเทคโนโลยีไร้สายแบบระยะสั้น ( Short-Range ) คือมีกำลังส่งต่ำ มีระยะทำการระหว่างอุปกรณ์ที่รองรับ Bluetooth ด้วยกัน เพียง 10 เมตร ซึ่งจะใช้สำหรับต่อเข้าเป็นระบบเน็ตเวิร์คขนาดเล็กๆ ที่อุปกรณ์แต่ละตัวอยู่ไม่ห่างกันมาก ที่เรียกว่าเป็น Personal Area Network ( PAN ) โดย Bluetooth นี้จะทำงานที่คลื่นความถี่ 2.4 GHz ซึ่งเป็นความถี่ที่เรียกว่า แถบความถี่ ISM ( Industrial, Scientific and Medical ) โดยความถี่นี้ ไม่มีใครเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ทำให้สามารถพัฒนา และมีการใช้งานกันแพร่หลาย ผู้พัฒนา สามารถพัฒนาอุปกรณ์ให้ใช้ความถี่นี้ โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ และยังติดตั้งได้ อย่างไม่ยุ่งยากอีกด้วย
  7ลักษณะสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศมีอะไรบ้าง
  โดยพื้นฐานของเทคโนโลยีย่อมมีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าได้ แต่เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิถีความเป็นอยู่ของสังคมสมัยใหม่อยู่มาก ลักษณะเด่นที่สำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ

 2. ด.ญ. รวมพร ทิพย์เทพ 16
  1.] เทคโนโลยีสารสนเทศหมายถึงอะไร = เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึงเทคโนโลยีในการประมวลผลสารสนเทศ (คำว่า สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้ว) ซึ่งก็คือเทคนิควิธีการต่างๆ ที่ถูกนำมาใช้ในการจัดการข้อมูล (ข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริงที่ยังไม่ผ่านการประมวลผล) เช่น การจัดเก็บข้อมูล การสื่อสารข้อมูล การสืบค้นข้อมูล การแสดงผลข้อมูล เป็นต้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การจัดการข้อมูล เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว และง่ายดายยิ่งขึ้น ส่งผลต่อการพัฒนาและความก้าวหน้าต่างๆ ในชีวิตประจำวันของเร

  2.] บลูทูทคืออะไร นิยมใช้กับเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างไร = Bluetooth (บลูทูธ) คือ ข้อกำหนดทางคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม ที่กำหนดการติดต่อของโทรศัพท์เครื่องที่คอมพิวเตอร์ และ personal digital assistant (PDA) ซึ่งกันและกัน และโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์ โดยใช้การติดต่อไร้สายแบบช่วงสั้น การใช้เทคโนโลยีนี้ทำให้ผู้โทรศัพท์แบบเซลลูลาร์ เพจเจอร์ และ PDA เช่น palm pilot สามารถสร้างโทรศัพท์แบบ three-in-one ที่มีความสามารถเป็น 2 เท่า ในฐานะโทรศัพท์กระเป๋าหิ้วที่บ้าน หรือในที่ทำงาน, ปรับข้อมูล และสารสนเทศได้อย่างรวดเร็วกับเครื่องคอมพิวเตอร์, ส่งและรับโทรสาร, สั่งพิมพ์ และการเชื่อมต่ออื่น ๆ ทั้งหมดที่คอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่กันแบบตั้งโต๊ะ สามารถเชื่อมต่อกันได้เท็คโนโลยีนี้ต้องการซิป transceiver ราคาต่ำในอุปกรณ์แต่ละตัว ผลิตภัณฑ์ของเทคโนโลยี Bluetooth คาดว่าจะเริ่มใช้ใน ปี 2000

  3.] ลักษณะสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ มีกี่อย่าง อะไรบ้าง = 4 อย่างคือ 1. ช่วยให้ติดต่อสื่อสารระหว่างกันอย่างสะดวกรวดเร็ว โดยใช้โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์หรือในรูปของ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ

  2. ช่วยในการจัดระบบข่าวสารจำนวนมหาศาล ซึ่งผลิตออกมาในแต่ละวัน

  3. ช่วยให้เก็บสารนิเทศไว้ในรูปที่สามารถเรียกใช้ได้ครั้งแล้วครั้งเล่าอย่างสะดวก

  4. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสารนิเทศ เช่น ช่วยนักวิทยาศาสตร์ วิศวกร ด้วยการช่วยคำนวณตัวเลขที่ยุ่งยาก ซับซ้อนซึ่งไม่สามารถทำให้สำเร็จได้ด้วยมือ

  4.] เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยสร้างความเสมอภาคให้แก่สังคมได้อย่างไร = 1. การสร้างเสริมคุณภาพชีวิต สภาพความเป็นอยู่ของสังคมเมือง มีการพัฒนาการใช้ระบบสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อติดต่อสื่อสารให้สะดวกรวดเร็ว มีการประยุกต์มาใช้กับเครื่องอำนวยความสะดวกภายในบ้าน เช่น ใช้ควบคุมเครื่องปรับอากาศ ใช้ควบคุมการทำงานของเครื่องซักผ้า ใช้ควบคุมระบบไฟฟ้าภายในบ้าน
  2.การเสริมสร้างความเสมอภาคในสังคมและการกระจายโอกาส เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้การกระจายข่าวสารไปได้ทั่วทุกหนแห่ง แท้แต่ในถิ่นทุรกันดาร ทำให้มีการกระจายโอกาสการเรียนรู้ มีการใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกล การกระจายการเรียนรู้ไปยังถิ่นห่างไกล นอกจากนี้มีความพยายามที่จะใช้ระบบการรักษาพยาบาลผ่านเครือข่ายสื่อสาร
  3 .การเรียนการสอนในสถานศึกษา ในสถานศึกษามีการนำคอมพิวเตอร์และเครื่องมือประกอบช่วยในการเรียนการสอน เช่น วิดีทัศน์ เครื่องฉายภาพ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คอมพิวเตอร์ช่วยจัดการศึกษา จัดตารางสอน คำนวณระดับคะแนน จัดชั้นเรียน ทำรายงานเพื่อให้ผู้บริหารได้ทราบถึงปัญหาและการแก้ปัญหาในโรงเรียน ปัจจุบันมีการเรียนการสอนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษามากขึ้น
  4 .การรักษาสิ่งแวดล้อม การจัดทรัพยากรธรรมชาติหลายอย่างจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การดูแลรักษาป่า จำเป็นต้องใช้ข้อมูล มีการใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียม การติดตามข้อมูลสภาพอากาศ การพยากรณ์อากาศ การจำลองรูปแบบสภาวะสิ่งแวดล้อมเพื่อปรับปรุงแก้ไข การเก็บรวบรวมข้อมูลคุณภาพน้ำในแม่น้ำต่าง ๆ การตรวจวัดมลภาวะ ตลอดจนการใช้ระบบการตรวจวัดระยะไกลมาช่วยที่เรียกว่า โทรมาตร เป็นต้น
  5 .การป้องกันประเทศ กิจการทางด้านการทหารมีการใช้เทคโนโลยี อาวุธยุทโธปกรณ์สมัยใหม่ล้วนแต่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ เช่น ระบบควบคุม ระบบป้องกันภัย และระบบเฝ้าระวัง (เรดาร์)
  6 .การผลิตในอุตสาหกรรม และการพาณิชกรรม การแข่งขันทางด้านการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม จำเป็นต้องหาวิธีการในการผลิต เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้จำนวนมากและมีราคาที่ถูกลง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทมาก นอกจากนี้ยังมีการใช้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการบริหารและการจัดการ การดำเนินการและยังรวมไปถึงการให้บริการกับลูกค้าเพื่อให้ซื้อสินค้าได้สะดวกขึ้น
  7 ความคิดและการสร้างสรรค์ เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบเกี่ยวข้องกับทุกเรื่องในชีวิตประจำวัน และมีแนวโน้มที่จะมีบทบาทมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุผลนี้เยาวชนจึงต้องเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ โดยไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีหรือซอฟต์แวร์จากต่างประเทศ ทำให้มีค่าใช้จ่ายที่ถูกลง ในการนี้มีหลายสถาบัน เช่น สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)ได้มีการจัดแข่งขันการพัฒนาซอฟต์แวร์ทุกปีเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ และเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น

  5] ในระยะ 10 กว่าปีที่ผ่านมานี้การติดต่อสื่อสารระหว่างครอบครัว คนรัก เพื่อนฝูง ฯลฯที่อยู่คนละจังหวัดหรือแม้แต่คนละทวีปได้กลายมาเป็นเรื่องที่สะดวก รวดเร็ว สมกับคำโฆษณาของการสื่อสารแห่งประเทศไทยจริงๆ เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทุกที่ทุกเวลา ลองมาคิดดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าหากมนุษย์สามารถติดต่อสื่อสารกับบ้าน รถยนต์ หรือสิ่งของอื่นๆได้ สิ่งนี้อาจเป็นเรื่องที่ดูแปลกๆราวกับเป็นโลกแห่งจินตนาการหรือเรื่องราวในนวนิยายวิทยาศาสตร์ แต่เรื่องดังกล่าวได้ปรากฏขึ้นแล้วจริงๆบนโลกดิจิทอลใบนี้ ตัวอย่างเช่นที่ประเทศญี่ปุ่น บ้านพร้อมจะเปิดไฟสว่างไสวให้การต้อนรับแก่ผู้เป็นเจ้าของทันทีทันใดที่ย่างก้าวเข้าสู่ประตูบ้านและเครื่องปรับอากาศก็จะเริ่มทำงานในอุณหภูมิที่เจ้าของบ้านพึงพอใจ รถยนต์จะดับเครื่องโดยอัตโนมัติทันทีผู้ขับขี่นำรถเข้าไป
  ใกล้รถคันอื่น ความสะดวกสบายทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นนี้มิใช่เป็นเพียงเรื่องของโครงการทดลองแต่เป็นสิ่งปกติที่ชาวญี่ปุ่นจำนวนมิใช่น้อยใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันทั้งนี้ทั้งนั้นสืบเนื่องมาจากการพัฒนาก้าวไกลของเทคโนโลยีในระดับสูงที่เรียกกันว่า“เทคโนโลยียูบิควิตัส” (Ubiquitous technology) และสิ่งนี้เองกำลังเป็นแนวโน้มแห่งโลกอนาคตที่จะเกิดขึ้นในอีกหลายสังคม สังคมใหม่ที่มีชื่อว่า“สังคมยูบิควิตัส”

 3. ด.ญ.กรณิการ์ สุวรรณเจริญ เลขที่ 14 ม.1.12

  ด.ญ.กรณิการ์ สุวรรณเจริญ เลขที่ 14 ม.1.12
  1.เทคโนโลยีสารสนเทศหมายถึงอะไร
  ตอบ หมายถึงเทคโนโลยีในการประมวลผลสารสนเทศ (คำว่า สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้ว) ซึ่งก็คือเทคนิควิธีการต่างๆ ที่ถูกนำมาใช้ในการจัดการข้อมูล (ข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริงที่ยังไม่ผ่านการประมวลผล) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การจัดการข้อมูล เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว และง่ายดายยิ่งขึ้น ส่งผลต่อการพัฒนาและความก้าวหน้าต่างๆ ในชีวิตประจำวันของเรา
  2. ปัญญาประดิษฐ์เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาใดบ้าง
  ตอบ – ทางด้านการแพทย์
  – ทางด้านงานวิจัย
  – ทางด้านอุตสาหกรรม
  – ทางด้านการบันเทิง
  – ด้านทางการทหาร
  3.CAI คืออะไร เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างไร
  ตอบ คือ วิธีการเรียนการสอน ที่ใช้บทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซึ่ง ออกแบบไว้ เพื่อนำเสนอบทเรียนแทนผู้สอน และผู้เรียน สามารถ เรียนได้ด้วยตนเอง ตามลำดับขั้นตอน การเรียนรู้ อย่างเป็นระบบ โดยมีการปฏิสัมพันธ์ ( Interactive) ระหว่างผู้เรียน กับ คอมพิวเตอร์ และผู้เรียน จะได้รับข้อมูลย้อนกลับทันที
  – โปรแกรมเพื่อการฝึกหัดและปฏิบัติ (Drill and Practice)
  – โปรแกรมเพื่อการสอน (Tutorial)
  – โปรแกรมจำลองสถานการณ์ (Simulation)
  – เกมทางการศึกษา (Educational Games)
  – โปรแกรมเพื่อแก้ปัญหา (Problem Solving)
  4.ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศมีกี่อย่าง อะไรบ้าง
  ตอบ มี 4 อย่าง
  -เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
  -เทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยนรูปแบบการบริการเป็นแบบกระจาย
  -เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งที่จำเป็น สำหรับการดำเนินการในหน่วยงานต่าง ๆ
  -เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวข้องหรือ
  5.ภาษาธรรมชาติหมายถึงอะไร เหมือนหรือแตกต่างจากภาษาคอมพิวเตอร์อย่างไร
  ตอบ ภาษาธรรมชาติ คือ ภาษาธรรมดาที่มนุษย์ใช้งานในชีวิตประจำวัน ภาษาคอมพิวเตอร์เป็นภาษาที่มีรูปแบบเป็นทางการ (Formal Language) ต่างกับภาษาธรรมชาติที่มีขอบเขตกว้างมาก ไม่มีรูปแบบตายตัวที่แน่นอน กฎเกณฑ์ของภาษาจะขึ้นกับหลักไวยากรณ์และการยอมรับของกลุ่มผู้ใช้นั้น ๆ

 4. ด.ญ.ญาณินี รัชฎาวงศ์ เลขที่19 ม.1.12

  1 เครื่องมือหรือวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวม ประมวลผล เก็บรักษา และเผยแพร่ข้อมูและสารสนเทศโดยมีลักษณะสำคัญในการช่วยเพิ่มประสิทธภาพการทำงาน ช่วยด้านการบริหาร ช่วยดำเนินการในหน่วยงาน และช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน

  2 ระบบแลนไร้สาย จะใช้แบบเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เข้าสู่เครือข่ายสัญญาณวิทยุ ส่วนบลูทูท ก็ขะส่งข้อมูลในระยะใกล้ๆ และนิยมใช้ในโทรศัพท์
  3 ปัญญาประดิษฐ์เป็นสาขาหนึ่งในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมเป็นหลัก แต่ยังรวมถึงศาสตร์ในด้านอื่นๆอย่างจิตวิทยา ปรัชญา หรือชีววิทยา ซึ่งสาขาปัญญาประดิษฐ์เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการการคิด การกระทำ การให้เหตุผล การปรับตัว หรือการอนุมาน และการทำงานของสมอง แม้ว่าดังเดิมนั้นเป็นสาขาหลักในวิทยาการคอมพิวเตอร์ แต่แนวคิดหลายๆ อย่างในศาสตร์นี้ได้มาจากการปรับปรุงเพิ่มเติมจากศาสตร์

  4 CAI ย่อมาจาก Computer Assisted Instruction คือ โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ เกี่ยวข้องกับสารสนเทศคอมพิวเตอร์สามารถนำมาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนได้หลายวิธี ผู้สอนจำเป็นต้อง เข้าใจลักษณะและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ เพื่อที่จะสามารถเลือกนำมาใช้ในการเรียนได้อย่างเหมาะสม

  5 ทคโนโลยีมีบทบาทต่อเศรษฐกิจและสังคมโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลให้เกิดความเป็นโลกาภิวัตน์ คือ ข้อมูล ความรู้ สามารถผ่านถึงกันได้อย่างไร้ขอบเขต เป็นความรู้ไม่มีพรมแดน ต้องยอมรับว่าในปัจจุบันถือว่าเป็นยุคดิจิตอล (The Digital Age) หรือยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ ยุคแห่งข้อมูล ยุคแห่งข่าวสาร (The Information Age) ดังนั้นข้อมูลข่าวสารต่างจึงถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตหรือดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ผู้ใดที่มีโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลได้เร็วกว่าย่อมได้เปรียบผู้อื่น และการที่จะเข้าถึงข้อมูลได้เร็วย่อมต้องอาศัยเทคโนโลยี สารสนเทศ

 5. ด.ญ.ญาณิกา รัชฎาวงศ์ เลขที่12 ม.1.12

  1. เทคโนโลยีสารสนเทศหมายถึงอะไร เครื่องมือหรือวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวม ประมวณผล เก็บรักษา และเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศ โดยมีลักษณะสำคัญในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
  2. ระบบแลนไร้สายแตกต่างจากบลูทูทอย่างไร ระบบแลนไร้สาย จะใช้แบบเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เข้าสู่เครือข่ายสัญญาณวิทยุ ส่วนบลูทูท ก็ขะส่งข้อมูลในระยะใกล้ๆ และนิยมใช้ในโทรศัพท์
  3. ปัญญาประดิษฐ์เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาใดบ้าง
  1) ภาษาธรรมชาติ (Natural Language)
  2) โครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Network)
  3) ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert System)
  4) ศาสตร์ด้านหุ่นยนต์ (Robotics)
  4. CAI คืออะไร เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างไร CAI ย่อมาจาก Computer Assisted Instruction คือ โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ เป็นการนำคอมพิวเตอร์มาสร้างเป็นบทเรียนเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ
  5.เทคโนโลยีสื่อประสมสามารถนำเสนอข้อมูลในรูปแบบใดได้บ้าง เป็นการนำเสนอข้อมูลตัวอักษร ข้อมูลเสียง โดยมีการพัฒนาอุปกรณ์สำหรับนำเสนอข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้รองรับการใช้งานทางด้านวิดิทัศน์ โดยเฉพาะ เช่น การจัดทำเป็นหนังสือดิจิทัล และการประชุมทางวิดิทัศน์ (Video Conference)

 6. ด.ญ.ทิพยาภรณ์ รันตวิชัยกลุ เลขที่30

  1 คอมพิวเตอร์ทำงานด้วยหลักการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่แทนสัญญาณทางไฟฟ้าด้วยตัวเลขศูนย์
  และหนึ่งซึ่งเป็นตัวเลขในระบบฐานสอง แต่ละหลักเรียกว่า บิต และเมื่อนำตัวเลขหลายๆบิตมา
  เรียงกัน จะใช้สร้างรหัสแทนความหมายจำนวน หรือตัวอักษร หรือสัญลักษณ์ ทั้งภาษาไทยและ
  ภาษาอังกฤษได้ และเพื่อให้การสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อความระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์เป็น
  ไปในแนวเดียวกันจึงมีการกำหนดมาตรฐานรหัสตัวเลขในระบบเลขฐานสอง สำหรับแทน
  สัญลักษณ์เหล่านี้ รหัสมาตรฐานที่นิยมใช้กันมากมีสองกลุ่ม

  2 Calculator หรือเครื่องคิดเลขของเราขึ้นมาครับ … จากนั้นอยากรู้เลขฐานอะไรเราก็คลิกเปลี่ยนได้เลยครับ ซึ่ง HEX = ฐาน16 , DEC = ฐาน10 , OCT=ฐาน8 , BIN=ฐาน2 …

  3. 1. ตัวกระทำ AND คือ เมื่อข้อมูลทั้งสองมีค่าเป็นจริง ค่าที่ได้จะเป็นจริง แต่หากข้อมูลใดข้อมูลหนึ่ง
  เป็นเท็จ ค่าที่ได้จะกลายเป็นเท็จ
  2. ตัวกระทำ ORคือ เมื่อข้อมูลใดข้อมูลหนึ่งเป็นจริง ค่าที่ได้จะเป็นจริง แต่หากไม่มีข้อมูลใดเป็นจริง
  เลย ค่าที่ได้นั้นจะเป็นเท็จ
  3. ตัวกระทำ NOTคือ การทำให้ข้อมูลที่มีได้ผลตรงกันข้าม กล่าวคือ ถ้าเดิมเป็นจริงผลที่ได้ก็จะกลาย เป็นเท็จ
  4. ตัวกระทำ XNOTคือ เมื่อข้อมูลใดข้อมูลหนึ่งเป็นจริง ค่าที่ได้จะเป็นจริง แต่หากข้อมูลนั้นจริงหรือ
  เท็จ ทั้งหมดค่าที่ได้จะเป็นเท็จ
  4.16
  5.เลขฐาน16

 7. 1. เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ งเทคโนโลยีสำหรับการประมวลผลสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการรับ-ส่ง การแปลง การจัดเก็บ การประมวลผล และการค้นคืนสารสนเทศ ในการประยุกต์ การบริการ และพื้นฐานทางเทคโนโลยี สามารถแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ คอมพิวเตอร์, การสื่อสาร
  2.ปัญญาประดิษฐ์ คือ งความฉลาดเทียมที่สร้างขึ้นให้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิต ปัญญาประดิษฐ์เป็นสาขาหนึ่งในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมเป็นหลัก แต่ยังรวมถึงศาสตร์ในด้านอื่นๆอย่างจิตวิทยา ปรัชญา หรือชีววิทยา
  3. CAI คือ คอมพิวเตอร์สามารถนำมาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนได้หลายวิธี ผู้สอนจำเป็นต้อง เข้าใจลักษณะและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ เพื่อที่จะสามารถเลือกนำมาใช้ในการเรียนได้อย่างเหมาะสม คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถแยกประเภทออกได้ดังนี้ 1. โปรแกรมเพื่อการฝึกหัดและปฏิบัติ (Drill and Practice) เป็นโปรแกรมที่ผู้เรียนจะได้ลองทำแบบฝึกหัดหลังจากได้เรียนเนื้อหาหลักการหรือทฤษฏีไปแล้ว
  4. บลูทูท คือ ระบบสื่อสารของอุปกรณ์อิเล็คโทรนิกแบบสองทาง ด้วยคลื่นวิทยุระยะสั้น (Short-Range Radio Links) โดยปราศจากการใช้สายเคเบิ้ล หรือ สายสัญญาณเชื่อมต่อ และไม่จำเป็นจะต้องใช้การเดินทางแบบเส้นตรงเหมือนกันอินฟราเรด ซึ่งถือว่าเพิ่มความสะดวกมากกว่าการเชื่อมต่อแบบอินฟราเรด ที่ใช้ในการเชื่อมต่อระหว่างโทรศัพท์มือถือ กับอุปกรณ์ ในโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นก่อนๆ และในการวิจัย ไม่ได้มุ่งเฉพาะการส่งข้อมูลเพียงอย่างเดียว แต่ยังศึกษาถึงการส่งข้อมูลที่เป็นเสียง เพื่อใช้สำหรับ Headset บนโทรศัพท์มือถือด้วย
  5. ยููบิควิตัส คือ สังคมยูบิควิตัส (Ubiquitous society) หรือ ยูบิคอมบ์ (Ubicomp) เป็นทำให้เกิดสภาพแวดล้อมของการสื่อสารใหม่ และเป็นแนวโน้มของสังคมสารสนเทศ ยูบิควิตัส เป็นภาษาลาติน มีความหมายว่า อยู่ในทุกแห่ง หรือ มีอยู่ทุกหนทุกแห่ง มาร์ค ไวเซอร์ (Mark Weiser) แห่งศูนย์วิจัย Palo Alto ของบริษัท Xerox ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ให้คำนิยาม “ยูบิควิตัสคอมพิวติง” ไว้ว่า เราสามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์ได้ทุกหนทุกแห่งสภาพ แวดล้อมที่สามารถใช้คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับเครือข่าย

 8. 3. ปัญญาประดิษฐ์เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาใดบ้าง
  ตอบ ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ เอไอ (AI) หมายถึงความฉลาดเทียมที่สร้างขึ้นให้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิต ปัญญาประดิษฐ์เป็นสาขาหนึ่งในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมเป็นหลัก แต่ยังรวมถึงศาสตร์ในด้านอื่นๆอย่างจิตวิทยา ปรัชญา หรือชีววิทยา ซึ่งสาขาปัญญาประดิษฐ์เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการการคิด การกระทำ การให้เหตุผล การปรับตัว หรือการอนุมาน และการทำงานของสมอง แม้ว่าดังเดิมนั้นเป็นสาขาหลักในวิทยาการคอมพิวเตอร์ แต่แนวคิดหลายๆ อย่างในศาสตร์นี้ได้มาจากการปรับปรุงเพิ่มเติมจากศาสตร์อื่นๆ

 9. ด.ญ. วิภาพร พลวัง เลขที่ 24

  ชื่อ ด.ญ. วิภาพร พลวัง เลขที่ 24
  1. เทคโนโลยีสารสนเทศหมายถึงอะไร ตอบ หมายถึงเทคโนโลยีสำหรับการประมวลผลสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการรับ-ส่ง การแปลง การจัดเก็บ การประมวลผล และการค้นคืนสารสนเทศ ในการประยุกต์ การบริการ และพื้นฐานทางเทคโนโลยี สามารถแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ คอมพิวเตอร์, การสื่อสาร และข้อมูลแบบมัลติมีเดีย ซึ่งในแต่ละกลุ่มนี้ยังแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆ ได้อีกมากมาย
  2. ระบบแลนไร้สายแตกต่างจากบลูทูทอย่างไร ตอบ ระบบแลนไร้สาย ซึ่งจะต้องเชื่่อมต่ออุปกรณ์เข้าสู่เครือข่ายด้วยสัญญาณวิทยุ นิยมใช้ในการเชื่อมต่อสัญญาณกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ส่วนบลูทูท ใช้สำหรับส่งข้อมูลในระยะใกล้ๆ ซึ่งปัจจุบันนิยมใช้ร่วมกับโทรสัพท์เคลื่อนที่
  3. ปัญญาประดิษฐ์เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาใดบ้าง ตอบ ปัญญาประดิษฐ์เป็นสาขาหนึ่งในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมเป็นหลัก แต่ยังรวมถึงศาสตร์ในด้านอื่นๆอย่างจิตวิทยา ปรัชญา หรือชีววิทยา ซึ่งสาขาปัญญาประดิษฐ์เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการการคิด การกระทำ การให้เหตุผล การปรับตัว หรือการอนุมาน และการทำงานของสมอง แม้ว่าดังเดิมนั้นเป็นสาขาหลักในวิทยาการคอมพิวเตอร์ แต่แนวคิดหลายๆ อย่างในศาสตร์นี้ได้มาจากการปรับปรุงเพิ่มเติมจากศาสตร์อื่นๆ
  4. CAI คืออะไร เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างไร ตอบ CAI ย่อมาจาก Computer Assisted Instruction คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน, โปรแกรมบทเรียนช่วยสอน, การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการสอน
  5. บลูทูทคืออะไร นิยมใช้กับเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทใด ตอบ BLUETOOTH คือ ระบบสื่อสารของอุปกรณ์อิเล็คโทรนิคแบบสองทาง ด้วยคลื่นวิทยุระยะสั้น (Short-Range Radio Links) โดยปราศจากการใช้สายเคเบิ้ล หรือ สายสัญญาณเชื่อมต่อ และไม่จำเป็นจะต้องใช้การเดินทางแบบเส้นตรงเหมือนกับอินฟราเรด ซึ่งถือว่าเพิ่มความสะดวกมากกว่าการเชื่อมต่อแบบอินฟราเรด ที่ใช้ในการเชื่อมต่อระหว่างโทรศัพท์มือถือ กับอุปกรณ์ ในโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นก่อนๆ และในการวิจัย ไม่ได้มุ่งเฉพาะการส่งข้อมูลเพียงอย่างเดียว แต่ยังศึกษาถึงการส่งข้อมูลที่เป็นเสียง เพื่อใช้สำหรับ Headset บนโทรศัพท์มือถือด้วย

 10. 1.เทคโนโลยีสราสนเทศหมายถึง เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology, IT) หมายถึงเทคโนโลยีในการประมวลผลสารสนเทศ (คำว่า สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้ว) ซึ่งก็คือเทคนิควิธีการต่างๆ ที่ถูกนำมาใช้ในการจัดการข้อมูล (ข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริงที่ยังไม่ผ่านการประมวลผล) เช่น การจัดเก็บข้อมูล การสื่อสารข้อมูล การสืบค้นข้อมูล การแสดงผลข้อมูล เป็นต้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การจัดการข้อมูล เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว และง่ายดายยิ่งขึ้น ส่งผลต่อการพัฒนาและความก้าวหน้าต่างๆ ในชีวิตประจำวันของเรา

 11. นัทธพงศ์ แดงฟู

  นัทธพงศ์ แดงฟู เลขที่ 21
  1เทคโนโลยีสารสนเทศหมายถึง
  เทคโนโลยีที่ใช้จัดการสารสนเทศ เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ การเก็บรวบรวมข้อมูล
  การประมวลผล การแสดงผลลัพธ์ การทำสำเนา และการสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อให้ได้สารสนเทศที่
  เหมาะสมและสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
  3ปัญญาประดิษฐ์เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาใดบ้าง
  ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ เอไอ (AI) หมายถึงความฉลาดเทียมที่สร้างขึ้นให้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิต ปัญญาประดิษฐ์เป็นสาขาหนึ่งในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมเป็นหลัก แต่ยังรวมถึงศาสตร์ในด้านอื่นๆอย่างจิตวิทยา ปรัชญา หรือชีววิทยา ซึ่งสาขาปัญญาประดิษฐ์เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการการคิด การกระทำ การให้เหตุผล การปรับตัว หรือการอนุมาน และการทำงานของสมอง แม้ว่าดังเดิมนั้นเป็นสาขาหลักในวิทยาการคอมพิวเตอร์ แต่แนวคิดหลายๆ อย่างในศาสตร์นี้ได้มาจากการปรับปรุงเพิ่มเติมจากศาสตร์อื่นๆ
  4cai คืออะไร เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างไร
  CAI หรือ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง วิธีการเรียนการสอน ที่ใช้บทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซึ่ง ออกแบบไว้ เพื่อนำเสนอบทเรียนแทนผู้สอน และผู้เรียน สามารถ เรียนได้ด้วยตนเอง ตามลำดับขั้นตอน การเรียนรู้ อย่างเป็นระบบ โดยมีการปฏิสัมพันธ์ ( Interactive) ระหว่างผู้เรียน กับ คอมพิวเตอร์ และผู้เรียน จะได้รับข้อมูลย้อนกลับทันที

  6บลูทูธคืออะไร นิยมใช้กับ เทคโนโลยีสารสนเทศประเภทใด
  Bluetooth เป็นเทคโนโลยีไร้สายแบบระยะสั้น ( Short-Range ) คือมีกำลังส่งต่ำ มีระยะทำการระหว่างอุปกรณ์ที่รองรับ Bluetooth ด้วยกัน เพียง 10 เมตร ซึ่งจะใช้สำหรับต่อเข้าเป็นระบบเน็ตเวิร์คขนาดเล็กๆ ที่อุปกรณ์แต่ละตัวอยู่ไม่ห่างกันมาก ที่เรียกว่าเป็น Personal Area Network ( PAN ) โดย Bluetooth นี้จะทำงานที่คลื่นความถี่ 2.4 GHz ซึ่งเป็นความถี่ที่เรียกว่า แถบความถี่ ISM ( Industrial, Scientific and Medical ) โดยความถี่นี้ ไม่มีใครเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ทำให้สามารถพัฒนา และมีการใช้งานกันแพร่หลาย ผู้พัฒนา สามารถพัฒนาอุปกรณ์ให้ใช้ความถี่นี้ โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ และยังติดตั้งได้ อย่างไม่ยุ่งยากอีกด้วย

  7ลักษณะสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศมีอะไรบ้าง
  โดยพื้นฐานของเทคโนโลยีย่อมมีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าได้ แต่เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิถีความเป็นอยู่ของสังคมสมัยใหม่อยู่มาก ลักษณะเด่นที่สำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ

 12. ด.ญ.นิศานาถ โปทากาศ เลขที่้ 22
  1.เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที Information technology หรือ IT หมายถึงเทคโนโลยีสำหรับการประมวลผลสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการรับ-ส่ง การแปลง การจัดเก็บ การประมวลผล และการค้นคืนสารสนเทศ ในการประยุกต์ การบริการ และพื้นฐานทางเทคโนโลยี สามารถแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ คอมพิวเตอร์, การสื่อสาร และข้อมูลแบบมัลติมีเดีย
  2. การสื่อสารแบบไร้สาย (Wireless Communication)
  การเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์การสื่อสารต่างๆ เช่น เครื่องช่วยงานอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคลหรือพีดีเอ (Personal Digital Assistant : PDA) โดยใช้คลื่น หรือแสงเป็นสื่อกลาง หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ใช้ความถี่วิทยุเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ทั้งข้อความ ภาพ หรือเสียง เป็นต้น
  3.ปัญญาประดิษฐ์เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา 1.วิทยาการหุ่นยนต์ (Robotics) ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม (Genetic_algorithm) 2. ข่ายงานประสาทเทียม (Neural_network)
  4.Cai คือ โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน หรือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นการนำคอมพิวเตอร์มาสร้างเป็นบทเรียนเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ CAI คล้ายกับสื่อการสอนอื่น ๆ เช่น วิดีโอช่วยสอน บัตรคำช่วยสอน โปสเตอร์
  5.บลูทูธ คือ คือ ข้อกำหนดทางคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม ที่กำหนดการติดต่อของโทรศัพท์เครื่องที่คอมพิวเตอร์ และ personal digital assistant (PDA) ซึ่งกันและกัน และโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์ โดยใช้การติดต่อไร้สายแบบช่วงสั้น การใช้เทคโนโลยีนี้ทำให้ผู้โทรศัพท์แบบเซลลูลาร์

 13. 1.เทคโนโลยีสารสนเทศหมายถึงอะไร ?
  ตอบ เทคโนโลยีที่ใช้จัดการสารสนเทศ เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ การเก็บรวบรวมข้อมูล
  การประมวลผล การแสดงผลลัพธ์ การทำสำเนา และการสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อให้ได้สารสนเทศที่
  เหมาะสมและสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

  2.เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยสร้างความเสมอภาคให้แก่สังคมได้อย่างไร ?
  ตอบ 1. การสร้างเสริมคุณภาพชีวิต สภาพความเป็นอยู่ของสังคมเมือง
  2.การเสริมสร้างความเสมอภาคในสังคมและการกระจายโอกาส
  3.การเรียนการสอนในสถานศึกษา
  4.การรักษาสิ่งแวดล้อม
  5.การป้องกันประเทศ กิจการทางด้านการทหารมีการใช้เทคโนโลยี
  6.การผลิตในอุตสาหกรรม และการพาณิชกรรม การแข่งขันทางด้านการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม
  7.ความคิดและการสร้างสรรค์

  3.CAI คืออะไร ? เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างไร ?
  ตอบ CAI คือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศในเรื่่อง การใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน การศึกษา เป็นต้น

  4.บลูทูธคิออะไร ? นิยมใช้กับเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทใด ?
  ตอบ ระบบสื่อสารของอุปกรณ์อิเล็คโทรนิคแบบสองทาง ด้วยคลื่นวิทยุระยะสั้น (Short-Range Radio Links) โดยปราศจากการใช้สายเคเบิ้ล หรือ สายสัญญาณเชื่อมต่อ และไม่จำเป็นจะต้องใช้การเดินทางแบบเส้นตรงเหมือนกับอินฟราเรด ซึ่งถือว่าเพิ่มความสะดวกมากกว่าการเชื่อมต่อแบบอินฟราเรด ที่ใช้ในการเชื่อมต่อระหว่างโทรศัพท์มือถือ กับอุปกรณ์ ในโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นก่อนๆ และในการวิจัย ไม่ได้มุ่งเฉพาะการส่งข้อมูลเพียงอย่างเดียว แต่ยังศึกษาถึงการส่งข้อมูลที่เป็นเสียง เพื่อใช้สำหรับ Headset บนโทรศัพท์มือถือด้วยเทคโนโลยี บลูทูธ เป็นเทคโนโลยีสำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์แบบไร้สายที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน ทั้งในเรื่องความสะดวกในการใช้งานสำหรับผู้ใช้ทั่วไป และประสิทธิภาพในการทำงาน ใช้กับเทคโนโลยีสารสนเทศประเภท โทรศัพท์มือถือ

  5.ระบบเครือข่ายเกี่่ยวข้องอย่างไรกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ตอบ เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อไร้สาร การสื่อสาร จากเทคโนโลยีสารสนเทศประเภท โทรศัพท์มือถือ เครือข่ายมีหลายเครือข่ายตามการใช้งานของแต่ละบุคคล ใช้เป็นเชื่อมต่อไร้สาย จะมีข้อมูลเล็กๆที่เรียกว่า ซิม เพื่อการติดต่อทางโทรศัพท์มือถือ

  โดย ด.ญ. กชพร คำแขก ม.1.12 เลขที่ 10

 14. ด.ญ.วิชญาพร ศิริลักษณ์

  ด..ญ.วิชญาพร ศิริลักษณ์ เลขที่29
  1. เทคโนโลยีสารสนเทศหมายถึง ?
  2.ระบบแลนไร้สายแตกต่างจากบูลทูทอย่าง?
  3.ปัญยาประดิษฐ์เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาใดบ้าง?
  4.ระบบเครือข่ายเกี่ยวข้องอย่างไรกับเทคโนโลยีสารสนเทศ?
  5.บลูทูทคืออะไร นิยมใช้กับเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทใด?
  1.เทคโนโลยีที่ใช้จัดการสารสนเทศ เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ การเก็บรวบรวมข้อมูล
  การประมวลผล การแสดงผลลัพธ์ การทำสำเนา และการสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อให้ได้สารสนเทศที่
  เหมาะสมและสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
  2.การเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์การสื่อสารต่างๆ เช่น เครื่องช่วยงานอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคลหรือพีดีเอ (Personal Digital Assistant : PDA) โดยใช้คลื่น หรือแสงเป็นสื่อกลาง หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ใช้ความถี่วิทยุเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ทั้งข้อความ ภาพ หรือเสียง เป็นต้น
  3.งความฉลาดเทียมที่สร้างขึ้นให้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิต ปัญญาประดิษฐ์เป็นสาขาหนึ่งในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมเป็นหลัก แต่ยังรวมถึงศาสตร์ในด้านอื่นๆอย่างจิตวิทยา ปรัชญา หรือชีววิทยา ซึ่งสาขาปัญญาประดิษฐ์เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการการคิด การกระทำ การให้เหตุผล การปรับตัว หรือการอนุมาน และการทำงานของสมอง แม้ว่าดังเดิมนั้นเป็นสาขาหลักในวิทยาการคอมพิวเตอร์ แต่แนวคิดหลายๆ อย่างในศาสตร์นี้ได้มาจากการปรับปรุงเพิ่มเติมจากศาสตร์อื่นๆ
  4.เทคโนโลยีมีบทบาทต่อเศรษฐกิจและสังคมโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลให้เกิดความเป็นโลกาภิวัตน์ คือ ข้อมูล ความรู้ สามารถผ่านถึงกันได้อย่างไร้ขอบเขต เป็นความรู้ไม่มีพรมแดน ต้องยอมรับว่าในปัจจุบันถือว่าเป็นยุคดิจิตอล (The Digital Age) หรือยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ ยุคแห่งข้อมูล ยุคแห่งข่าวสาร (The Information Age) ดังนั้นข้อมูลข่าวสารต่างจึงถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตหรือดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ผู้ใดที่มีโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลได้เร็วกว่าย่อมได้เปรียบผู้อื่น และการที่จะเข้าถึงข้อมูลได้เร็วย่อมต้องอาศัยเทคโนโลยี สารสนเทศ
  5.Bluetooth เป็นเทคโนโลยีไร้สายแบบระยะสั้น ( Short-Range ) เกี่ยวกับการรวบรวมประมวลผล

 15. ด.ญ พัชราลักษณ์ บุญสม

  ด.ญ พัชราลักษณ์ บุญสม เลขที่28
  1.เทคโนโลยีหมายถึงอะไร?
  2.ระบบแลนไร้สายแตกต่างจากบลูทูทอย่างไร?
  3.ปัญญาประคิษฐ์เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาอย่างไร?
  4.บลูทูทคืออะไร นิยมใช้กับเทคโนโลยีสารสนเทศ?
  5.ระบบเครือค่ายเกี่ยวข้องอย่างไรกับเทคโนโลยีสารสนเทศ?
  ตอบ
  1.เทคโนโลยีที่ใช้จัดการสารสนเทศ เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ การเก็บรวบรวมข้อมูล
  การประมวลผล การแสดงผลลัพธ์ การทำสำเนา และการสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อให้ได้สารสนเทศที่
  เหมาะสมและสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
  2.การเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์การสื่อสารต่างๆ
  3. ความฉลาดเทียมที่สร้างขึ้นให้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิต ปัญญาประดิษฐ์เป็นสาขาหนึ่งในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
  4.Bluetooth เป็นเทคโนโลยีไร้สายแบบระยะสั้น เกี่ยวข้องกับการรวบรวมประมวญผล
  5.เป็นการศึกษาผ่านดาวเทียม

 16. ด.ญ.นฤพร เหมือนมาตย์ เลขที่ 6 ชั้น ม.1.12

  1.เทคโนโลยีสารสนเทศหมายถึง เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ การเก็บรวบรวมข้อมูล
  การประมวลผล การแสดงผลลัพธ์ การทำสำเนา และการสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อให้ได้สารสนเทศที่
  เหมาะสมและสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

  2.ระบบเครือข่ายเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ เทคโนโลยีระบบเครือข่ายที่จะช่วยให้ระบบสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ

  3.ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศมี 4 อย่าง คือ 3.1 เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 3.2 เทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยนรูปแบบการบริการเป็นแบบกระจาย 3.3 เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งที่จำเป็น สำหรับการดำเนินการในหน่วยงานต่าง ๆ ปัจจุบัน 3.4 เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวข้องกับคนทุกระดับ พัฒนาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

  4.เทคโนโลยีสื่อประสมสามารถนำเสนอข้อมูลในรูปแบบ 4.1 ข้อความ (Text) 4.2 ภาพ (Graphics) 4.3 เสียง (Sound) 4.4 วีดิทัศน์ (Video)

  5.เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยสร้างความเสมอภาคให้แก่สังคม เช่น 5.1 การสร้างเสริมคุณภาพชีวิต สภาพความเป็นอยู่ของสังคมเมือง 5.2 การเสริมสร้างความเสมอภาคในสังคมและการกระจายโอกาส 5.3 การเรียนการสอนในสถานศึกษา 5.4 การรักษาสิ่งแวดล้อม 5.5 .การป้องกันประเทศ

 17. 1.เทคโนโลยีสารสนเทศหมายถึง หมายถึง เทคโนโลยีที่ใช้จัดการสารสนเทศ เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ การเก็บรวบรวมข้อมูล
  การประมวลผล การแสดงผลลัพธ์ การทำสำเนา และการสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อให้ได้สารสนเทศที่
  เหมาะสมและสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
  2.ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ เอไอ (AI) หมายถึงความฉลาดเทียมที่สร้างขึ้นให้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิต ปัญญาประดิษฐ์เป็นสาขาหนึ่งในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมเป็นหลัก แต่ยังรวมถึงศาสตร์ในด้านอื่นๆอย่างจิตวิทยา ปรัชญา หรือชีววิทยา ซึ่งสาขาปัญญาประดิษฐ์เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการการคิด การกระทำ การให้เหตุผล การปรับตัว หรือการอนุมาน และการทำงานของสมอง แม้ว่าดังเดิมนั้นเป็นสาขาหลักในวิทยาการคอมพิวเตอร์ แต่แนวคิดหลายๆ อย่างในศาสตร์นี้ได้มาจากการปรับปรุงเพิ่มเติมจากศาสตร์อื่นๆ
  3.CAI หรือ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง วิธีการเรียนการสอน ที่ใช้บทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซึ่ง ออกแบบไว้ เพื่อนำเสนอบทเรียนแทนผู้สอน และผู้เรียน สามารถ เรียนได้ด้วยตนเอง ตามลำดับขั้นตอน การเรียนรู้ อย่างเป็นระบบ โดยมีการปฏิสัมพันธ์ ( Interactive) ระหว่างผู้เรียน กับ คอมพิวเตอร์ และผู้เรียน จะได้รับข้อมูลย้อนกลับทันที
  4.โดยพื้นฐานของเทคโนโลยีย่อมมีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าได้ แต่เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิถีความเป็นอยู่ของสังคมสมัยใหม่อยู่มาก ลักษณะเด่นที่สำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศมีดังนี้
   เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ในการประกอบการทางด้านเศรษฐกิจ การค้า และการอุตสาหกรรม จำเป็นต้องหาวิธีในการเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารเข้ามาช่วยทำให้เกิดระบบอัตโนมัติ
   เทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยนรูปแบบการบริการเป็นแบบกระจาย เมื่อมีการพัฒนาระบบข้อมูล และการใช้ข้อมูลได้ดี การบริการต่าง ๆ จึงเน้นรูปแบบการบริการแบบกระจาย ผู้ใช้สามารถสั่งซื้อสินค้า เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งที่จำเป็น สำหรับการดำเนินการในหน่วยงานต่าง ๆ ปัจจุบันทุกหน่วยงานต่างพัฒนาระบบรวบรวมจัดเก็บข้อมูลเพื่อใข้ในองค์การประเทศไทยมีระบบทะเบียนราษฎร์ที่จัดทำด้วยระบบ ระบบเวชระเบียนในโรงพยาบาล ระบบการจัดเก็บข้อมูลภาษี เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวข้องกับคนทุกระดับ พัฒนาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ดังจะเห็นได้จาก การพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ การใช้ตารางคำนวณ และใช้อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมแบบต่าง ๆ เป็นต้น

  5เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยสร้างความเสมอภาคให้แก่สังคมอย่างไร
  .(1)ช่วยส่งเสริมความสะดวกสบายของมนุษย์

  (2) ช่วยทำให้การผลิตในอุตสาหกรรมดีขึ้น

  (3) ช่วยส่งเสริมให้เกิดการค้นคว้าวิจัยสิ่งใหม ่

  (4) ช่วยส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น

  (5) ช่วยส่งเสริมสติปัญญาของมนุษย์

  (6) เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรือง

  (7) ช่วยให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน

  (8) ช่วยส่งเสริมประชาธิปไตย

  1) ทำให้เกิดอาชญากรรม

  (2) ทำให้ความสัมพันธ์ของมนุษย์เสื่อมถอย

  (3) ทำให้เกิดความวิตกกังวล

  (4) ทำให้เกิดความเสี่ยงภัยทางด้านธุรกิจ

  (5) ทำให้การพัฒนาอาวุธมีอำนาจทำลายสูงมาก

  (6) ทำให้เกิดการแพร่วัฒนาธรรมและกระจายข่าวสารที่ไม่เหมาะสมอย่างรวดเร็ว

%d bloggers like this: