Monthly Archives: มกราคม 2013

บทความ เรื่อง หลักในการบริหารงบประมาณที่ดีของสถานศึกษา


หลักในการบริหารงบประมาณที่ดีของสถานศึกษาต้องมีหลักดังต่อไปนี้

1. หลักคาดการณ์ไกล    การบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลนั้นต้องใช้กระบวนการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ที่แสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างทรัพยากรที่ใช้กับผลงานที่เกิดขึ้นว่ามีความเชื่อโยงกันอย่างไร คุ้มค่ามากน้อยเพียงไร ทำให้หน่วยงานของรัฐได้รับข้อมูลทางการเงิน และการจัดการที่บ่งบอกถึงผลผลิต (Outputs) และเชื่อมโยงผลลัพธ์ (Outcomes) ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของนโยบายรัฐบาล จึงต้องมีมาตรฐานการจัดการทางการเงินที่เป็นกลไกขับเคลื่อนให้การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอย่าง 7 Hurdles หรือเรียกว่า มาตรฐานการจัดการทางการเงิน 7 ด้าน มีรายละเอียดดังนี้
1.1 การวางแผนงบประมาณ เริ่มต้นจากการวางแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ผลผลิตหลัก กลยุทธ์ โครงสร้างแผนงาน ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของผลงาน (KPI) และการวางแผนงบประมาณระยะปานกลาง (MTEF)
1.2 การกำหนดผลผลิตและการคำนวณต้นทุน เป็นการกำหนดต้นทุนในแต่ละผลผลิต ซึ่งมีการติดตั้งต้นทุนทางตรงและต้นทุนทางอ้อม เพื่อได้ทราบถึงการใช้ต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตเท่าไหร่
1.3 การจัดระบบจัดซื้อจัดจ้าง เป็นการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ การจัดซื้อจัดจ้างต้องเน้นความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน
1.4 การบริหารการเงินและการควบคุมงบประมาณ สถานศึกษาจำเป็นต้องกำหนดรายการและโครงสร้างบัญชี เอกสารหลักฐานที่จำเป็น การปรับระบบบัญชีจากเกณฑ์เงินสดไปสู่ระบบเกณฑ์คงค้าง มีระบบควบคุมการเบิกจ่าย และบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ
1.5 การรายงานทางการเงินและผลดำเนินงาน ในกระบวนการรายงานต้องมีการกำหนดดัชนีชี้วัด กรอบและโครงสร้างการประเมิน การรายงานผลที่ชัดเจนทั้งรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน
1.6 การบริหารสินทรัพย์ สถานศึกษาต้องมีระบบบริหารสินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ แสดงให้เห็นถึงการบริหารสินทรัพย์ ที่เกิดประโยชน์สูงสุด
1.7 การตรวจสอบภายใน สถานศึกษาต้องมีฝ่ายรับผิดชอบในการตรวจสอบภายใน มีอิสระในการดำเนินงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน เน้นการตรวจสอบทางการเงิน และผลดำเนินงาน

2. หลักประชาธิปไตย การบริหารงบประมาณต้องสอดคล้องกับความต้องการของส่วนรวมหรือประชาชน/กลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) ที่รัฐบาลต้องการให้เกิดประโยชน์ในสถานศึกษาต้องให้คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ครู มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษาที่ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐานที่สนองเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

3. หลักสมดุล การบริหารงบประมาณของสถานศึกษาภาครัฐนั้น งบประมาณส่วนมากมาจากรัฐบาลที่เป็นเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ นั่นหมายถึง รายรับของสถานศึกษามีจำกัด ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีการบริหารจัดการที่สมดุล ระหว่างรายรับกับรายจ่ายของสถานศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. หลักยุติธรรม ต้องมุ่งเน้นภารกิจหรือพันธกิจของสถานศึกษา และขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของสถานศึกษาอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ บนความเสมอภาค

5. หลักสารัตถประโยชน์ ต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ ที่มีทั้งผลผลิตและผลลัพธ์

6. หลักประสิทธิภาพ ต้องคำนึงถึงความคุ้มค่ากับการลงทุน ทั้งทางเศรษฐกิจ และสังคม ตามสัญญาเป้าหมายการให้บริการสาธารณะของกระทรวงศึกษาธิการ และสัญญาการนำส่งผลผลิตที่เป็นผู้เรียนทั้งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และของสถานศึกษาเอง

Advertisements

บทความ เรื่อง “แผน”


กาพย์ยานี 11 “แผน”

แผนนั้นคือพิมพ์เขียว             ที่ข้องเกี่ยวถึงเป้าหมาย

ทรัพย์นั้นมิมากมาย               จงแจงจ่ายที่จำเป็น

จัดสรรให้ลุผล                        นายของคนควรเล็งเห็น

วัตถุประสงค์เน้น                    แผนจึงเป็นวิธีการ

แผนหลอมพร้อมด้วยกฎ        อนาคตบริหาร

กิจกรรมจัดการ                       สืบสานดลจนสัมฤทธิ์

องค์ประกอบการแผน            ขอให้แน่นลงในจิต

ลักษณ์อักษรความคิด           จงลิขิตเป็นหนังสือ

ประเภทของแผนไซร์            เวลาในคำเล่าลือ

ระยะยาวดีหรือ                      องค์กรถือกำหนดไว้

ระยะกลางรองรับ                   จัดลำดับให้ฉับไว

ระยะสั้นได้ใจ                         แผนถัดไปให้ได้มา

ทิศทางการบัญชา                  แผนนำพาบนล่างหา

ทิศทางรองลงมา                    ล่างหาบนคนนิยม

พรรณนาบรรยาย                   ทิศทางหมายวิธีคม

กราฟแท่งทั้งวงกลม               รูปภาพสมกราฟิกแน่น

ความถี่ที่ใช้งาน                     ครั้งเดียวกาลโปรแกรมแผน

งบประมาณนั้นแทน              โครงการแผนทางการเงิน

กิจกรรมต่อเนื่อง                    น่าลือเรื่องให้ดำเนิน

นโยบายการเงิน                     ไม่เก้อเขินกระบวนการ

เฉพาะกิจฉุกเฉิน                    เบี่ยงเบนเกินทิศทางด้าน

พัฒน์ดีดั้งเดิมด้าน                 ชั่วคราวสานการณ์บรรเทา

แผนการตามระดับ                 บังคับกลยุทธ์เร้า

ยุทธแคบจริงเจ้า                    ปฏิบัติเข้าตัดสินใจ

แผนลักษณ์วิธีการ                 ประมาณลำดับไว้

จุดหมายประสงค์ได้              กำหนดให้โครงการเอย