บทความ เรื่อง กลยุทธ์การบริหารจัดการสถานศึกษาให้เข้าสู่ประชาคมอาเซียน


AEC
ภาพจากอินเทอร์เน็ต

การรวมตัวของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นประชาคมอาเซียน สามารถเพิ่มอำนาจต่อรองกับประชาคมอื่นๆ ในโลกมากขึ้น อันจะนำไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวในอาเซียน ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องกำหนดกลยุทธ์เพื่อให้สถานศึกษาเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้ ดังต่อไปนี้

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาองค์กรให้พร้อมบริการ
1. พัฒนาภูมิทัศน์ของโรงเรียน มีการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ให้สะอาด ร่มรื่น สวยงามปลอดภัย มีกิจกรรมด้านการจัดสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข และเป็นองค์กรพร้อมให้บริการ
2. สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สถานศึกษาต้องเป็นองค์กรที่ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายในการบริหารจัดการด้านเอกสาร การติดต่อสื่อสาร การตรวจสอบ และรายงานผลข้อมูลระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหน่วยงานภายในสถานศึกษา เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย อย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
3. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหา สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการด้านการศึกษา การจัดการเรียนการสอน โดยดำเนินการด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้  ได้สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ที่มีคุณภาพ ใช้ในการจัดการศึกษา ส่งผลต่อครูและนักเรียน

กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาวิชาการเพื่อการเรียนรู้
1. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ ICT หมายถึง การบริการการใช้ข้อมูล การศึกษาค้นคว้า จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น การสืบค้นข้อมูล การจัดทำข้อมูล การสร้างแหล่งเรียนรู้จากอินเตอร์เน็ต โดยเน้นการใช้ e-Learning ซึ่งเป็นกระบวนการและการใช้ประโยชน์จากการเรียน การสอนผ่านเว็บคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เสมือนห้องเรียน และการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือดิจิตอลต่างๆ รวมถึงการเรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ระบบอินทราเน็ต ระบบเครือข่าย การเรียนด้วยระบบเสียง ระบบภาพ ระบบดาวเทียม ระบบโทรทัศน์ และซีดีรอม
2. พัฒนากระบวนการคิด โดยการพัฒนาครูให้มีทักษะกระบวนการคิด เป็นการสร้างเสริมให้เกิด การปฏิบัติงานที่เป็นระบบ สร้างสรรค์ และมีคุณภาพเกิดผลดีต่อการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลให้ผู้เรียน มีทักษะ กระบวนการคิด ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน
3. พัฒนาการอ่าน การเขียน  สถานศึกษาต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่านออกเขียนได้  การอ่านคล่อง เขียนคล่องและการอ่านเป็น เขียนเป็น ซึ่งผู้บริหาร ครูผู้สอนทุกคนของโรงเรียน ร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน จัดกิจกรรมสร้างนิสัยรักการอ่าน รวมทั้งการแก้ปัญหา และพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง  ด้วยกิจกรรมที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง จนผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ อันนำไปสู่การอ่านเป็น เขียนเป็น ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเป็นภาษาที่สอง และส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ภาษาเพื่อนบ้านในกลุ่มสมาชิกประชาคมอาเซียนอย่างน้อยอีกหนึ่งภาษา
4. ห้องเรียนคุณภาพ สถานศึกษาต้องขับเคลื่อนการบริหารและการจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School  Base Management : SBM)  ตามแนวทางโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับการกระจายอำนาจประกอบด้วย  5  ด้าน คือ ด้านการนำการเปลี่ยนแปลง ด้านหลักสูตร  ด้านการวิจัยในชั้นเรียนและการวางแผนพัฒนาตนเอง ( ID Plan ) ด้านการใช้  ICT ด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และด้านการส่งเสริมอาชีพอิสระ เพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียน (โรงเรียน / อาชีพ)

กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงาน
1. พัฒนาครูและบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงาน ให้มีคุณธรรมนำความรู้ การจัดการศึกษา โดยยึดหลัก “คุณธรรมนำความรู้” เป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้ และอยู่ดีมีสุข เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความร่วมมือกันของสถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา โดยมุ่งเน้นให้โรงเรียนจัดกิจกรรม คุณธรรมนำความรู้ นำหลักธรรม และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต และการเรียนรู้สอดแทรกในกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทั้งเน้นการปลูกฝังคุณธรรม 8 ประการ คือ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ ความความสมานฉันท์ สันติวิธี รักวิถี ประชาธิปไตย ให้เป็นวิถีชีวิตของทุกคนในโรงเรียน
2. พัฒนาผลงานครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อความสำเร็จประกวดในโครงการต่าง ๆ ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา คิดค้นแสวงหา จัดทำหรือดัดแปลงขึ้น ทั้งในลักษณะของกระบวนการ เทคนิควิธีการ หรือสื่อ เครื่องมืออุปกรณ์ เช่น แบบฝึกหัดทักษะต่าง ๆ บทเรียนสำเร็จรูป ชุดการสอน แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ใช้เป็นกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาตามหน้าที่ความรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลที่มีคุณภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งทำให้ครูและบุคลากรได้รับรางวัลต่าง ๆ และมีการเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจต่อไป
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการอบรมสัมมนาพัฒนาตนเอง เป็นการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนทุกคน จะต้องได้รับการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา อย่างน้อย ไม่ต่ำว่าปีละ 20 ชั่วโมง เพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีความก้าวหน้า ทั้งงานในหน้าที่และการพัฒนาตนเอง โดยเฉพาะทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาสากล เพื่อให้รองรับการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน

กลยุทธ์ที่ 4   การพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
1.  การบริหาร โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ( School  Based Management )  การบริหารการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน( S.B.M.)  เป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยการกระจายอำนาจ  การจัดการศึกษา ให้โรงเรียนมีอำนาจอิสระและคล่องตัวในการตัดสินใจ  การบริหารงานด้านวิชาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณ  ด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการบริหารทั่วไป  ที่สอดคล้องกับคุณลักษณะ และบริบทที่เหมาะสมของโรงเรียน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ส่งผลให้การบริหารมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง
2. การพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล (World Class Standard School)  เป็นการจัดโรงเรียนในโครงการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยมุ่งหวังไว้ว่านักเรียนมีศักยภาพ เป็นพลเมืองโลก
3. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  ขับเคลื่อนและเตรียมการเพื่อก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนที่จะเกิดขึ้น ใน ปี พ.ศ. 2558  ในทุกมิติอย่างเป็นรูปธรรม และจริงจังมากขึ้น จัดการเรียนรู้ เกี่ยวกับอาเซียน โดยการนำเรื่องอาเซียนเข้ามาบูรณาการ เพื่อให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้เกิดความตระหนัก อันจะนำสู่ห้องเรียนและวิถีปฏิบัติในโรงเรียน ฉะนั้นโรงเรียนจะต้องผลิตเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ต้องดำเนินชี้วัดในสังคม ประชาคมอาเซียน ปี 2558  เพื่อก้าวไปสู่สังคมมีแต่แบ่งปัน  เศรษฐกิจมั่นคงก้าวไกล  สายสัมพันธ์อาเซียนเป็นหนึ่งเดียว
4. การดำรงคุณภาพอย่างยั่งยืน การดำรงคุณภาพอย่างยั่งยืน เป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียน มีการจัดระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น แข่งขันได้ในระดับสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย มีกระบวนการบริหาร และการจัดการเรียนการสอนตามปกติของสถานศึกษา มีการวางแผนกิจกรรมการประเมินผลและติดตาม ตรวจสอบคุณภาพที่เป็นระบบสะท้อนถึงความมีคุณภาพโดยสถานศึกษาร่วมกันพัฒนาปรับปรุงคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมีร่องรอยหลักสูตรการเตรียมการรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากภายนอกอย่างชัดเจน เป็นการประเมินตนเองโดยบุคลากรของสถานศึกษาหรือได้รับการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด

ขอขอบคุณข้อมูล : http://www.kjn.ac.th/web/sites/default/files/vision%2056_0.doc

Advertisements

About mansuang1978

Damrongratsongkroh School, Chiang Rai, Thailanad

Posted on กุมภาพันธ์ 9, 2014, in การบริหารสถานศึกษา, บทความ. Bookmark the permalink. ปิดความเห็น บน บทความ เรื่อง กลยุทธ์การบริหารจัดการสถานศึกษาให้เข้าสู่ประชาคมอาเซียน.

การแสดงความเห็นถูกปิด

%d bloggers like this: