Search Results for 2556

ง23101-ง23102 (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) ปีการศึกษา 2556


คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาความรู้เกี่ยวกับ ขั้นตอนการทำงาน ระดับของเทคโนโลยี การสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยี ภาพฉาย หลักการทำโครงงาน หลักการพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม แนวคิดและหลักการโปรแกรม โครงสร้างโปรแกรม ตัวแปร การลำดับคำสั่ง การตรวจสอบเงื่อนไข การควบคุมโปรแกรม คำสั่งแสดงผลและรับข้อมูล การเขียนโปรแกรมแบบง่าย ๆ การเขียนสคริปต์ โดยใช้กระบวนการความรู้ความเข้าใจ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ ทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการจัดการ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ อภิปรายขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ใช้ทักษะการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม อภิปรายการทำงานโดยใช้ทักษะการจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแดล้อม อธิบายระดับของเทคโนโลยี สร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉาย เพื่อนำไปสู่การสร้างต้นแบบและแบบจำลองสิ่งของเครื่องใช้ หรือถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็นแบบจำลองความคิดและการรายงานผลอธิบายหลักการทำโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การเขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน

ทำงานด้วยความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ละเอียดรอบคอบ รู้จักใช้ พลังงาน ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า มีทัศนคติที่ดี นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และถ่ายทอดความรู้ต่อผู้อื่นได้

———————————————————————————————

กิจกรรมการเรียนรู้

1. หน่วยที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ (10 คะแนน)

2. หน่วยที่ 2 การออกแบบด้วยเทคโนโลยี (Google Sketchup) (30 คะแนน)

  • การใช้งาน Google Sktechup Site1| Site2
  • การออกแบบโมเดล 3 มิติ คลิกที่นี่
  • การสร้างชิ้นงานต่างๆ ข้องอ|โดนัท|ทรงกลม|เก้าอี้|โซฟา1|โซฟา2|โซฟา|โต๊ะ|แจกัน|แก้วไวน์|โคมไฟ|เตียง|ที่นอน|ห้องนอน|ห้องครัว1|ห้องครัว2|อ่างอาบน้ำ|บันได|รถ
  • งานชิ้นที่ 1 ออกแบบสิ่งของที่นักเรียนประทับใจ มีความสูงไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว ความกว้างไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว (5 คะแนน) คลิกส่ง
  • งานชิ้นที่ 2 ออกแบบเครื่องใช้ภายในห้องนอน มีความสูงไม่น้อยกว่า 1 เมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า 1 เมตร (5 คะแนน) คลิกส่ง
  • งานชิ้นที่ 3 ออกแบบเครื่องใช้ภายในห้องครัว มีความสูงไม่น้อยกว่า 1 เมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า 1 เมตร (5 คะแนน) คลิกส่ง
  • งานชิ้นที่ 4 ออกแบบเครื่องใช้ภายในห้องน้ำ มีความสูงไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว ความกว้างไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว (5 คะแนน) คลิกส่ง
  • งานชิ้นที่ 5 ออกแบบเครื่องใช้ภายในห้องรับแขก มีความสูงไม่น้อยกว่า 1 เมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า 1 เมตร (5 คะแนน) คลิกส่ง
  • งานชิ้นที่ 6 ออกแบบอาคาร มีขนาดไม่น้อยกว่า 30 ลูกบาศก์เมตร (5 คะแนน) คลิกส่ง
  • ช่องทางสำหรับนักเรียนค้างส่งงาน คลิกที่นี่ (โดยให้นักเรียนตั้งชื่อไฟล์ดังนี้ ชั้น-เลขที่-ชื่อ-นามสกุล-งานชิ้นที่)update1

3. ทดสอบกลางภาคเรียน(ทฤษฎี/ปฏิบัติ) (10 คะแนน)

4. คะแนนเก็บ คลิกที่นี่update1

5. หน่วยที่ 3 การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ (20 คะแนน)

6. ทดสอบปลายภาคเรียน(ทฤษฎี/ปฏิบัติ)และชิ้นงานโครงงาน (20 คะแนน) คลิกทดสอบปลายที่นี่|คลิกดูรายชื่อผู้เข้าสอบแล้ว|คลิกดูผลสอบnew

*สำหรับผู้ที่มีคะแนนสอบไม่ถึง 10 คะแนน ให้สอบแก้ตัว โดยให้นักเรียนไปขอรหัสผ่านสอบแก้ตัวที่ครูแมนสรวง คลิกสอบแก้ตัวที่นี่|คลิกดูรายชื่อผู้เข้าสอบแล้ว|คลิกดูผลสอบแก้วตัว

7. เวลาเรียน (10 คะแนน)

รวม 100 คะแนน

Advertisements

ประวัติ


IMG_4636

ชื่อ นายแมนสรวง   นามสกุล   แซ่ซิ้ม

ตำแหน่ง :  ผู้อำนวยการสถานศึกษา   

วิทยฐานะ :  ชำนาญการ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ :
ประจำปี พ.ศ. 2555 ชั้นที่ 2 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) ลำดับที่ 960 เล่ม 130 ตอนที่ 16ข หน้า 20 เล่มที่8/1 14 กรกฎาคม 2556 ประกาศ 12 กุมภาพันธ์ 2556
ประจำปี พ.ศ. 2553 ชั้นที่ 3 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) ลำดับที่ 603 เล่ม 128 ตอนที่ 16ข หน้า 143 เล่มที่8/1 28 สิงหาคม 2554 ประกาศ 31 มีนาคม 2554

รางวัลเกียรติยศ คลิกที่นี่

มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เลขที่ : 58302360235698

มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา เลขที่ : 61220330004271

มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา เลขที่ : 61130330001249

วุฒิการศึกษา : วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์, ค.ม. หลักสูตรและการสอน, ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

วุฒิทางลูกเสือ : ผู้กำกับลูกเสือสามัญ (S.A.T.C)  ได้รับเครื่องหมาย : วูดแบดจ์ลูกเสือสามัญ (S.W.B.) 2 ท่อน

สถานที่ทำงาน : โรงเรียนบ้านจ้อง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57130
สังกัดหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพื้นที่การศึกษา  ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

คติพจน์ : อ่อนน้อม ถ่อมตัว พัฒนาตน ขยัน อดทน กตัญญู

ถ้าคุณคิดจะเป็นใหญ่ คุณก็จะได้เป็นใหญ่ ถ้าคุณคิดอยากเป็นอะไรคุณก็จะได้เป็นสิ่งนั้น เพราะแสวงหา มิใช่เพราะรอคอย เพราะเชี่ยวชาญ มิใช่เพราะโอกาส เพราะสามารถ มิใช่เพราะโชคช่วย
ดังนี้แล้ว “ลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตน” แต่ “อย่าฝืนฟ้า เมื่อเวลายังมาไม่ถึง”

“ชีวิตเลือกเกิดไม่ได้ แต่เลือกที่จะใช้ชีวิตที่ดีได้” 

ภูมิลำเนาเดิม : อำเภอสอง จังหวัดแพร่

ประวัติการศึกษา :
– พ.ศ. 2534 ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย
– พ.ศ. 2537 ม.3 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม อ.เมือง จ.เชียงราย
– พ.ศ. 2540 ม.6 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม อ.เมือง จ.เชียงราย
– พ.ศ. 2544 ปริญญาตรี วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันราชภัฏเชียงราย
– พ.ศ. 2550 ปริญญาโท ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
– พ.ศ. 2556 ปริญญาโท ศษ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน :
– พ.ศ. 2544 ครูจ้างสอน โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม อ.เมือง จ.เชียงราย
– พ.ศ. 2544-2545 นักวิชาการเผยแพร่ ศูนย์ควบคุมไฟป่าที่ 32 (เชียงราย) อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
– พ.ศ. 2545-2546 ครูเอกชน โรงเรียนเทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย (KTECH)
– พ.ศ. 2546-2547 พนักงานองค์กรของรัฐ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
– พ.ศ. 2547-2548 พนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน กองการศึกษา เทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบขีรีขันธ์
– พ.ศ. 2548-2554 ข้าราชการครู ตำแหน่ง ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อ.แม่จัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3
– พ.ศ. 2554-2555 ข้าราชการครู ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อ.แม่จัน จ.เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
– พ.ศ. 2555-2558 ข้าราชการครู ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อ.เมือง จ.เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
– พ.ศ. 2558-2559 ข้าราชการครู ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 87 อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
– พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน ข้าราชการครู ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านจ้อง อ.แม่สาย จ.เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

ประวัติการเป็นวิทยากร :
– วิทยากรถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
– วิทยากรอบรมการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์
– วิทยากรอบรมการสร้างสื่อออนไลน์ด้วย Google Applications

งานอดิเรก :
– อ่านหนังสือ (ปรัชญา ธรรมะ ทักษะชีวิต ภาวะผู้นำ การบริหาร การศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี)
– เขียนบทความ
– ศึกษาพระเครื่อง

บทความ เรื่อง โอกาสที่ไขว่คว้าได้ ไตรภาค


oppatunity

หลังจากที่ผมได้ถ่ายทอดประสบการณ์ เรื่อง “โอกาส” ,“โอกาสที่ไขว่คว้าได้” และ“โอกาสที่ไขว่คว้าได้ ภาค 2” ไปแล้ว วันนี้ลองมาฟังประสบการณ์่ไตรภาค คือ “โอกาสที่ไขว่คว้าได้ ภาค 3” ซึ่งเป็นโอกาสเหมือนถูกล็อตตารีรางวัลที่ 3 เลยกว่าได้ในปี 2556 ที่กระผมได้มี “โอกาส” สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้มีหนังสือกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง ออกมาและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นมา กระผมได้มี “โอกาส” อีกครั้งหนึ่งที่จะได้ปรับเงินเดือนของกระผมอยู่แท่ง คศ. 2 สำหรับผู้ที่บรรจุแต่งตั้งก่อนวันที  1 มกราคม 2555 สำหรับผู้ที่มีวุฒิปริญญาโท ที่ปรับจาก 18,470 เป็นขั้นเงินเดือน 20,470 บาท และแก้ไขคำสั่งเงินเดือนย้อนหลังเสร็จแล้วขั้นเงินเดือนอยู่ที่ 22,460 บาท และซึ่งมีผลทำให้เงินเดือนผมทั้งปี 2555-2556 ขยับขึ้นถึง 3,990 บาท  ซึ่งมีเงินตกเเบิกเข้าบัญชีประมาณ  32,000 บาท ซึ่งขั้นเงินเดือนของผมที่บรรจุรับราชการในตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 3 ในปี พ.ศ. 2547 นั้น ปัจจุบันถึงแม้ผมได้รับการพิจารณาความดีความชอบ 2 ขั้น ในปี พ.ศ. 2551 เพียงครั้งก็ตาม แต่ก็ชดเชยกับการที่โอนย้ายจากสังกัดเทศบาลมาสังกัดสพฐ. กับการเลื่อนขั้นเงินเดือนทั้งปี 1 ขั้น ทำให้ผมได้รับเงินเดือนมากกว่าผู้ที่บรรจุปี 2545 แต่มีเพียงวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี และในปีงบประมาณ 2556 หากรัฐได้จัดสรรเงินวิทยฐานะให้ได้ตามที่วางแผนไว้ เดือนละ 3,500 บาท รวมแล้ว 25,960 บาท ในช่วงระยะการรับราชการทั้งหมด 9 ปีเต็มของกระผม ถือว่าหายใจได้โล่งขึ้นอีกนิดสำหรับสภาพเศรษฐกิจแบบนี้ เห็นไหมละครับการศึกษาต่อในปริญญาที่สูงขึ้นจากการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการไม่เสียแรงเปล่า หากรุ่นน้องที่บรรจุใหม่ๆ มี “โอกาส” ที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นก็ควรรีบไขว่ขว้าไว้ เพราะกฏหมายไทยปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงบ่อยมากจนทำให้เราอาจตั้งตัวไม่ทันเลยก็ว่าได้ สำหรับข้าราชการครูอย่างเราๆ และคาดว่าปี พ.ศ. 2557 นั้น การปรับแท่งเงินเดือนก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่ง พร้อมทั้งการเกษียณอายุราชการของข้าราชการหลายตำแหน่งอีกมากมาย เราเป็นข้าราชการหมาดๆ หรือใหม่ๆ ต้องเตรียมตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของกระทรวงศึกษาธิการในปี พ.ศ. 2557 – 2560 นี้ครับ

บทความ เรื่อง โอกาสที่ไขว่คว้าได้ ภาค 2


auemdownหลังจากที่ผมได้ถ่ายทอดประสบการณ์ เรื่อง “โอกาส” และ “โอกาสที่ไขว่คว้าได้” ไปแล้ว วันนี้ลองมาฟังประสบการณ์่ต่อจากเดิม คือ “โอกาสที่ไขว่คว้าได้ ภาค 2” ซึ่งเป็นโอกาสทองอีกครั้งหนึ่งในปี2555 ที่กระผมได้มี “โอกาส” ได้ย้ายในโครงการครูคืนถิ่นเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆ ของจังหวัดเชียงราย ที่ยากจะหาได้กันทุกคน และในปีเดียวกัน วันที่ 4 ธันวาคม 2555 มีหนังสือจากสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง ออกมาและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นมา กระผมได้มี “โอกาส” อีกครั้งหนึ่งที่จะได้ปรับเงินเดือนสำหรับผู้ที่บรรจุแต่งตั้งก่อนวันที  1 มกราคม 2555 ซึ่งเงินเดือนของกระผมอยู่แท่ง คศ. 2 ได้ขยับ ตามลำดับดังนี้ (หากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในปีงบประมาณ 2556 ตามกระแสการเมือง หรือความล่าช้าของระบบราชการนะครับ)
– 1 ตุลาคม 2554 ได้เลื่อนขั้นเงินเดือน “หนึ่งขั้น” ได้รับขั้นเงินเดือน 18,470 บาท
– 1 มกราคม 2555 ได้ปรับเงินเดือนสำหรับผู้ที่บรรจุแต่งตั้งก่อนวันที  1 มกราคม 2555 สำหรับผู้ที่มีวุฒิปริญญาโท ได้รับขั้นเงินเดือน 20,470 บาท
– 1 เมษายน 2555 ได้เลื่อนขั้นเงินเดือน “ครึ่งขั้น” ได้รับขั้นเงินเดือน 20,960 บาท
– 1 ตุลาคม 2555 ได้เลื่อนขั้นเงินเดือน “หนึ่งขั้น” ได้รับขั้นเงินเดือน 21,950 บาท
ซึ่งมีผลทำให้เงินเดือนผมทั้งปี 2555 ขยับขึ้นถึง 3,480 บาท  และซึ่งเป็นโอกาสหาได้ยากมากเช่นกัน ปรับเพิ่ม 2 ขั้น+0.5 ขั้น(เมษายน)+1 ขั้น(ตุลาคม) รวมกัน ทั้งปี 3.5 ขั้น บางคนขยับมากกว่าผมอีก เพราะในเดือนเมษายน ได้พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น หรือ ไม่ก็เดือนตุลาคม ได้พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 1.5 ขั้น แต่ทั้งปีไม่เกิน 2 ขั้น นะครับ ทำให้เงินเดือนผมเพิ่มขึ้นมากพอสมควร และในปีงบประมาณ 2556 รัฐได้จัดสรรเงินวิทยฐานะให้ได้ตามที่วางแผนไว้ เดือนละ 3,500 บาท รวมแล้ว 25,450 บาท ในช่วงระยะการรับราชการทั้งหมด 9 ปีเต็มของกระผม ในช่วงที่ข้าวยากหมากแพงแบบนี้ เงินเดือน 1 เดือนเท่ากับราคาทองรูปพรรณ หนัก 1 บาท แต่ก็ต้องขอขอบคุณคณะผู้แทนครูที่ได้ร่วมกันผลักดันหลายๆ เรื่องให้มีความเป็นธรรมกับอาชีพครู ให้ความเสถียรภาพกับวิชาชีพครูมีความทัดเทียมกับวิชาชีพอื่นๆ ที่เขาเข้า Win ไปก่อนเราตั้งนานแล้ว

เห็นไหมละครับการศึกษาต่อในปริญญาที่สูงขึ้นจากการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการไม่เสียแรงเปล่า หากรุ่นน้องที่บรรจุใหม่ๆ มี “โอกาส” ที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นก็ควรรีบไขว่ขว้าไว้ เพราะกฏหมายไทยปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงบ่่อยมากจนทำให้เราอาจตั้งตัวไม่ทันเลยก็ว่าได้

กิจกรรมสร้างสรรค์งาน VDO ม.3.1


Information Technology Activities M.3.1

——————————————————————————————————————

ส่งงาน VDO ที่เสร็จสมบูรณ์ ระหว่างวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2556 (30 คะแนน)
*ส่งหลังกำหนดหักคะแนน วันละ 1 คะแนน
รูปแบบของชิ้นงาน
1. ไฟล์ VDO ต้องมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษ และมีนามสกุลของไฟล์เป็น .avi เช่น can_do_it.avi เป็นต้น พร้อมทั้งเขียนลงแผ่น CD หรือ DVD
2. ออกแบบปกกล่อง DVD ให้สวยงาม
ด้านหน้ากล่อง ประกอบด้วย ชื่อกลุ่มและชื่อเรื่อง (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
ด้านหลังกล่อง ประกอบด้วย สมาชิกในกลุ่ม เลขที่ ชั้น และชื่อ ครูแมนสรวง  แซ่ซิ้ม
* ขอให้ทุกกลุ่มตั้งใจนำเสนอชิ้นงานให้สุดความสามารถในเชิงสร้างสรรค์

——————————————————————————————————————–

หัววิดีโอ
1.ชื่อเรื่อง
2.แนะนำนักแสดง

ท้ายวิดีโอ
1. ปิดท้ายตอนจบ เช่น จบแล้วค่ะ, จบบริบูรณ์1, อวสาน, The End, To be continues. เป็นต้น
2. ผู้กำกับ, ช่างกล้อง ฯลฯ หรือ สมาชิกในกลุ่ม
3. ขอบคุณสถานที่ หรือ ผู้ให้การสนับสนุน,    ผู้ให้คำปรึกษา
4. อื่นๆ เช่น เบื้องหลัง เก็บตก เป็นต้น

————————————————————————————————————-

แนวข้อสอบปลายภาคnew

1. ขั้นตอนของการตัดต่อวิดีโอ
2. อุปกรณ์และคุณสมบัติของอุปกรณ์ในการตัดต่อวิดีโอ
3. ประเภทของไฟล์สื่อที่ใช้ในการตัดต่อวิดีโอ (ภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว/เสียง)
4. ระบบสัญญาณวิดีโอ
5. มาตรฐานไฟล์วิดีโอ

แบบทดสอบ
————————————————————————————

คลิกดูข้อมูล Team การสร้าง VDO ที่นี่ 

กิจกรรมการเรียนรู้ ม.5.3 (ง30227) 40 คะแนน


update1

ส่งงาน VDO ที่เสร็จสมบูรณ์ ระหว่างวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2556 (30 คะแนน)
*ส่งหลังกำหนดหักคะแนน วันละ 1 คะแนน
รูปแบบของชิ้นงาน
1. ไฟล์ VDO ต้องมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษ และมีนามสกุลของไฟล์เป็น .avi เช่น can_do_it.avi เป็นต้น พร้อมทั้งเขียนลงแผ่น CD หรือ DVD
2. ออกแบบปกกล่อง DVD ให้สวยงาม
ด้านหน้ากล่อง ประกอบด้วย ชื่อกลุ่มและชื่อเรื่อง (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
ด้านหลังกล่อง ประกอบด้วย สมาชิกในกลุ่ม เลขที่ ชั้น และชื่อ ครูแมนสรวง  แซ่ซิ้ม
* ขอให้ทุกกลุ่มตั้งใจนำเสนอชิ้นงานให้สุดความสามารถในเชิงสร้างสรรค์

———————————————————————————————

สอบวันที่  29 มกราคม 2556new

แบบทดสอบปลายภาค เรื่อง การสร้างสรรค์ VDO คลิกที่นี่ | ผลการทดสอบ

แนวข้อสอบปลายภาค 20 ข้อ 20 คะแนน

1. ขั้นตอนของการตัดต่อวิดีโอ
2. อุปกรณ์และคุณสมบัติของอุปกรณ์ในการตัดต่อวิดีโอ

3. ประเภทของไฟล์สื่อที่ใช้ในการตัดต่อวิดีโอ (ภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว/เสียง)

4. ระบบสัญญาณวิดีโอ

5. มาตรฐานไฟล์วิดีโอ

————————————————————————————————-

หัววิดีโอ
1.ชื่อเรื่อง
2.แนะนำนักแสดง

ท้ายวิดีโอ
1. ปิดท้ายตอนจบ เช่น จบแล้วค่ะ, จบบริบูรณ์1, อวสาน, The End, To be continues. เป็นต้น
2. ผู้กำกับ, ช่างกล้อง ฯลฯ หรือ สมาชิกในกลุ่ม
3. ขอบคุณสถานที่ หรือ ผู้ให้การสนับสนุน,    ผู้ให้คำปรึกษา
4. อื่นๆ เช่น เบื้องหลัง เก็บตก เป็นต้น

waring

**** วันที่ 8 มกราคม 2556 ให้นักเรียนส่งต้นฉบับวิดีโอคลิปที่ไปถ่ายมาในแต่ละฉาก โดย Write ลงแผ่น CD หรือ DVD พร้อทั้งเขียนชื่อ Team บนแผ่นด้วย ********** 

——————————————————————-

 คลิกดูข้อมูลการจัดทำ VDO ที่นี่

—————————————————————————————

ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม เพื่อสืบค้น/สร้างสรรค์ เรื่องราวที่จะนำมาสร้าง VDO กลุ่มละ 5 คน

โดยให้ตั้งชื่่อ Team และ ชือเรื่องที่ต้องการสร้างสรรค์เป็น VDO

และให้ใส่ชื่อ-สกุล เลขทึ่ ของสมาชิก Team และบอกหน้าที่ของแต่ละคนใน Team ดังต่อไปนี้

1. ผู้กำกับ

2. คนเขียนบท

3. พิธีกร

4. นักแสดง

5. คนตัดต่อวิดีโอ

————————————————————————————————-

คลิกดูขอบเขตของงาน VDO ของแต่ละทีมที่นี่

ผลการปฏิบัติราชการ


ผลงานครู
รางวัลเกียรติยศที่ได้รับ20150607_080913000_iOSGoodTeacher
การเป็นวิทยากร
การฝึกอบรม ดูงาน สัมมนา
วุฒิบัตรที่ได้รับ
เกียรติบัตรที่ได้รับ
ชิ้นงานที่ภาคภูมิใจ
งานวิจัย 2550
งานวิจัย 2553
Portfolio

ภาระงาน
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2556
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2554
ปีการศึกษา 2553
ปีการศึกษา 2552
ปีการศึกษา 2551
ปีการศึกษา 2550
ปีการศึกษา 2549
ปีการศึกษา 2548

รางวัลที่นักเรียนได้รับ
เกียรติบัตรที่นักเรียนได้รับ ปีการศึกษา 2557
เกียรติบัตรที่นักเรียนได้รับ ปีการศึกษา 2556
เกียรติบัตรที่นักเรียนได้รับ ปีการศึกษา 2555
เกียรติบัตรที่นักเรียนได้รับ ปีการศึกษา 2554 ชุดที่ 2
เกียรติบัตรที่นักเรียนได้รับ ปีการศึกษา 2553
เกียรติบัตรที่นักเรียนได้รับ ปีการศึกษา 2552
 ชุดที่ 2
เกียรติบัตรที่นักเรียนได้รับ ปีการศึกษา 2551
เกียรติบัตรที่นักเรียนได้รับ ปีการศึกษา 2548-2550

ชิ้นงาน/ผลงานนักเรียน
การ์ตูน Animation
BLOG
Model จาก Google Sketchup