Search Results for 3

ง23101-ง23102 (การงานอาชีพและเทคโนโลยี) ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2558


images (10)  คำอธิบายรายวิชา
images (10)  แบบทดสอบก่อนเรียน | รายชื่อนักเรียนที่ส่งแล้ว | คะแนน
images (10)  กิจกรรมการเรียนรู้

1. หน่วยที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน (10 คะแนน)

2. หน่วยที่ 2 การออกแบบด้วยเทคโนโลยี คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บทเรียน banner (30 คะแนน)

3. ทดสอบกลางภาคเรียน(ทฤษฎี/ปฏิบัติ) (10 คะแนน)

4. คะแนนเก็บ คลิกที่นี่

5. หน่วยที่ 3 การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ (20 คะแนน)

6. ทดสอบปลายภาคเรียน(ทฤษฎี/ปฏิบัติ)และชิ้นงานโครงงาน (20 คะแนน) แบบทดสอบหลังเรียน|คลิกดูรายชื่อผู้เข้าสอบแล้ว|คลิกดูผลสอบ

7. เวลาเรียน (10 คะแนน)

รวม 100 คะแนน

Advertisements

ง30226 การเขียนโปรแกรมภาษาซี


C Programming (ง30226)

Before Examination Click here | Result

Learning

1. Power Point

2. Learning Papers1 |Learning Papers2

3. Work Sheet

4. Dev C++ Software For Download for Windows 7

5. Download Dev C++ Link1 |Dev C++ Link2 For Windows 8  (64 bit)

—————————————————————————————————————

C Language Coding Activities

Activity 1 Click here
Activity 2 Click here
Activity 3 Click here
Activity 4 Click here
Activity 5 Click here
Activity 6 Click here
Activity 7 Click here
Activity 8 Click here
Activity 9 Click here
Activity 10 Click here
Activity 11 Click here
Activity 12 Click here

—————————————————————————————————————

Exercise

Exercise 1 [List] | Exercise 2 [List] | Exercise 3 [List] | Exercise 4 [List] | Exercise 5 [List]

—————————————————————————————————————

Test

Test 1 [Result] | Test 2 [Result] | Test 3 [Result] | Test 4  [Result] | Test 5 [Result]

————————————————————————————————————–

Socore Before Examination Click here

————————————————————————————————————–

Final Examination Click here | Result

เรื่องที่ 4 การสร้างโมเดล 3 มิติ


การสร้างโมเดล 3 มิติ

ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนดังต่อไปนี้

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
2. แบบทดสอบก่อนเรียน

3. สาระการเรียนรู้01-แมนสรวง-แซ่ซิ้ม-งานชิ้นที่1
3.1 ชุดเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างงานสามมิติ
3.2 การดึงพื้นผิวขึ้นลงหรือเจาะทะลุ พื้นผิว ด้วยเครื่องมือ (Push/Pull)
3.3 การเคลื่อนย้าย/คัดลอก
3.4 การหมุนหรือคัดลอกชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือ Rotate
3.5 การดึงพื้นผิวตามแนวเส้นด้วย Follow Me
3.6 การย่อ-ขยาย ขนาดด้วย Scale
3.7 การใช้เครื่องมือวัดระยะ
4. แบบฝึกหัด
5. แบบทดสอบหลังเรียน

กลับสู่เมนูหลัก

เรื่องที่ 3 การวาดโครงร่างโมเดล


การวาดโครงร่างโมเดล

ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนดังต่อไปนี้

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
2. แบบทดสอบก่อนเรียน

3. สาระการเรียนรู้toolbars
3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวาดเค้าร่างโมเดล
3.2 การวาดรูปสี่เหลี่ยม (Rectangle)
3.3 การวาดรูปวงกลม (Circle)
3.4 การวาดรูปหลายเหลี่ยม (Polygon)
3.5 การวาดเส้นตรง (Line)
3.6 การวาดเส้นโค้ง (Arc)
3.7 การสร้างเส้นคู่ขนาน (Offset)

 

4. แบบฝึกหัด

5. แบบทดสอบหลังเรียน

กลับสู่เมนูหลัก

คำอธิบายรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(ง23101)


button1

ศึกษาความรู้เกี่ยวกับ ขั้นตอนการทำงาน ระดับของเทคโนโลยี การสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยี ภาพฉาย หลักการทำโครงงาน หลักการพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม แนวคิดและหลักการโปรแกรม โครงสร้างโปรแกรม ตัวแปร การลำดับคำสั่ง การตรวจสอบเงื่อนไข การควบคุมโปรแกรม คำสั่งแสดงผลและรับข้อมูล การเขียนโปรแกรมแบบง่าย ๆ การเขียนสคริปต์ โดยใช้กระบวนการความรู้ความเข้าใจ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ ทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการจัดการ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ อภิปรายขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ใช้ทักษะการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม อภิปรายการทำงานโดยใช้ทักษะการจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแดล้อม อธิบายระดับของเทคโนโลยี สร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉาย เพื่อนำไปสู่การสร้างต้นแบบและแบบจำลองสิ่งของเครื่องใช้ หรือถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็นแบบจำลองความคิดและการรายงานผลอธิบายหลักการทำโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การเขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน

ทำงานด้วยความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ละเอียดรอบคอบ รู้จักใช้ พลังงาน ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า มีทัศนคติที่ดี นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และถ่ายทอดความรู้ต่อผู้อื่นได้

—————————————————————————————————————————————————

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สาระที่  2  การออกแบบและทคโนโลยี  

มาตรฐาน ง 2.1 เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี  ออกแบบและสร้างสิ่งของเครื่องใช้ หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์  เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต  สังคม สิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน

ตัวชี้วัด ม.3

1. อธิบายระดับของเทคโนโลยี
2. สร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการ ตาม กระบวนการเทคโนโลยี อย่างปลอดภัย   ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิด เป็นภาพฉาย เพื่อนำไปสู่การสร้างต้นแบบและแบบจำลองของสิ่งของเครื่องใช้  หรือถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็นแบบจำลองความคิดและการรายงานผล

สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มาตรฐาน ง 3.1   เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้  การสื่อสาร  การแก้ปัญหา  การทำงาน  และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

ตัวชี้วัด ม.3

1. อธิบายหลักการทำโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน
3. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะงาน
4. ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวัน ตามหลักการทำโครงงานอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ

กลับสู่เมนูหลัก

วิชาการออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์(ง30230)


คำอธิบายรายวิชา

การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ง30230)

รายวิชาเพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1  เวลา 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต

 

ศึกษาการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปในการออกแบบ การใช้เครื่องมือต่างๆ ของโปรแกรม เช่น การเปลี่ยนมุมมอง แถบเครื่องมือเลือกเส้น และเลือกส่วนของวัตถุ การสร้างรูปสี่เหลี่ยม ทรงตัน รูปทรงกระบอก  ทรงสามมิติ แล้วทำการออกแบบรูปทรงต่าง ๆ เช่น ขันน้ำ อิฐบล็อก พีระมิด แจกัน แก้วไวน์ โต๊ะ เก้าอี้  เป็นต้น

โดยใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปในการออกแบบ แล้วฝึกปฏิบัติสร้างหรือออกแบบรูปทรงต่างๆ

เพื่อให้นักเรียนสามารถออกแบบรูปทรงต่างๆ เพื่อที่นำไปสร้างเป็นชิ้นงานต่อไปได้อย่างมีคุณภาพ มีทักษะกระบวนการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีการวางแผนในการสร้างชิ้นงานทำงานด้วยความรับผิดชอบ ขยัน ประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

ผลการเรียนรู้

1. มีความรู้พื้นฐานกระบวนการออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

2. มีความเข้าใจและมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบได้

3. มีทักษะในการวางแผน และการรวบรวมข้อมูลสำหรับการออกแบบ

4. สามารถออกแบบและเลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างสร้างสรรค์

5. สามารถออกแบบ ประยุกต์ใช้งาน และสร้างชิ้นงานอย่างสร้างสรรค์ ได้

รวมทั้งหมด   5  ผลการเรียนรู้

———————————————————————————————————————————————————-

หน่วยที่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Google Sketchup

หน่วยที่ การสร้างรูปทรงต่างๆ

หน่วยที่ การออกแบบวัตถุต่าง ๆ

หน่วยที่ การสร้างชิ้นงานอย่างสร้างสรรค์

ง23101-ง23102 (การงานอาชีพและเทคโนโลยี) ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2557


images (10)  คำอธิบายรายวิชา
images (10)  แบบทดสอบก่อนเรียน
images (10)  กิจกรรมการเรียนรู้

1. หน่วยที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน (10 คะแนน)

2. หน่วยที่ 2 การออกแบบด้วยเทคโนโลยี คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บทเรียน banner (30 คะแนน)

3. ทดสอบกลางภาคเรียน(ทฤษฎี/ปฏิบัติ) (10 คะแนน)

4. คะแนนเก็บ คลิกที่นี่

5. หน่วยที่ 3 การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ (20 คะแนน)

6. ทดสอบปลายภาคเรียน(ทฤษฎี/ปฏิบัติ)และชิ้นงานโครงงาน (20 คะแนน) แบบทดสอบหลังเรียน|คลิกดูรายชื่อผู้เข้าสอบแล้ว|คลิกดูผลสอบ

7. เวลาเรียน (10 คะแนน)

รวม 100 คะแนน

Applications and Programming (ง30232) [M.4.1] [2012, 2nd Term]


Learning

1. Power Point

2. Learning Papers

3. Work Sheet

4. Dev C++ Software For Download

—————————————————————————————————————

Exercise

Exercise 1 [List] | Exercise 2 [List] | Exercise 3 [List] | Exercise 4 [List] | Exercise 5 [List]

—————————————————————————————————————

Test

Test 1 [Result] | Test 2 [Result] | Test 3 [Result] | Test 4  [Result] | Test 5 [Result]

————————————————————————————————————–

Final Examination  ให้นักเรียนที่มีเลขที่เป็นเลขคี่ทำชุดที่ 1 และ เลขที่เป็นเลขคู่ทำชุดที่ 2 [Result]

Click here to Students Achievement [Grade].update1

Information Technology Activities M.3.5 [2nd term], 2012


Information Technology Activities M.3.9 [2nd term], 2012


Information Technology Activities M.3.7 [2nd term], 2012


Information Technology Activities M.3.11 [2nd term], 2012


 1. Midterm Exam for 20 points | Click to students finished | Click to score
 2. Pre O-NET Exam 2012 | www.niets.or.th
 3. Create the short student profile (5 points).
  – Signin Google [http://www.google.co.th]
  – Click to Google+
  – Click to Community GreenIT_Activities@DS_3.3_2012 to do so from Google Drive to create short student profile and share in this community.
 4. Click to Activity Microsoft Power Point Click to students finished

Information Technology Activities M.3.3 [2nd term], 2012


Basic Programming (ง30222)


Learning

1. Power Point

2. Learning Papers1 |Learning Papers2

3. Work Sheet

4. Dev C++ Software For Download for Windows 7

5. Download Dev C++ Link1 |Dev C++ Link2 For Windows 8  (64 bit)

—————————————————————————————————————

C Language Coding Activities

The Problems Click here

1. Program#1: Near 100|List

2. Program#2: Grade Calculate|List

3. Program#3: Triangle Area|List

4. Program#4: Square Area|List

5. Program#5: Loop1|List

6. Program#6: Loop2|List

7. Program#7: Loop3|List

8. Program#8: Loop4|List

9. Program#9: Loop5|List

10. Program#10: Sudkun|List

—————————————————————————————————————

Exercise

Exercise 1 [List] | Exercise 2 [List] | Exercise 3 [List] | Exercise 4 [List] | Exercise 5 [List]

—————————————————————————————————————

Test

Test 1 [Result] | Test 2 [Result] | Test 3 [Result] | Test 4  [Result] | Test 5 [Result]

————————————————————————————————————–

Socore Before Examination Click here

————————————————————————————————————–

Final Examination Click here | Result

ง23101-ง23102 (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) ปีการศึกษา 2556


คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาความรู้เกี่ยวกับ ขั้นตอนการทำงาน ระดับของเทคโนโลยี การสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยี ภาพฉาย หลักการทำโครงงาน หลักการพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม แนวคิดและหลักการโปรแกรม โครงสร้างโปรแกรม ตัวแปร การลำดับคำสั่ง การตรวจสอบเงื่อนไข การควบคุมโปรแกรม คำสั่งแสดงผลและรับข้อมูล การเขียนโปรแกรมแบบง่าย ๆ การเขียนสคริปต์ โดยใช้กระบวนการความรู้ความเข้าใจ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ ทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการจัดการ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ อภิปรายขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ใช้ทักษะการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม อภิปรายการทำงานโดยใช้ทักษะการจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแดล้อม อธิบายระดับของเทคโนโลยี สร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉาย เพื่อนำไปสู่การสร้างต้นแบบและแบบจำลองสิ่งของเครื่องใช้ หรือถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็นแบบจำลองความคิดและการรายงานผลอธิบายหลักการทำโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การเขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน

ทำงานด้วยความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ละเอียดรอบคอบ รู้จักใช้ พลังงาน ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า มีทัศนคติที่ดี นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และถ่ายทอดความรู้ต่อผู้อื่นได้

———————————————————————————————

กิจกรรมการเรียนรู้

1. หน่วยที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ (10 คะแนน)

2. หน่วยที่ 2 การออกแบบด้วยเทคโนโลยี (Google Sketchup) (30 คะแนน)

 • การใช้งาน Google Sktechup Site1| Site2
 • การออกแบบโมเดล 3 มิติ คลิกที่นี่
 • การสร้างชิ้นงานต่างๆ ข้องอ|โดนัท|ทรงกลม|เก้าอี้|โซฟา1|โซฟา2|โซฟา|โต๊ะ|แจกัน|แก้วไวน์|โคมไฟ|เตียง|ที่นอน|ห้องนอน|ห้องครัว1|ห้องครัว2|อ่างอาบน้ำ|บันได|รถ
 • งานชิ้นที่ 1 ออกแบบสิ่งของที่นักเรียนประทับใจ มีความสูงไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว ความกว้างไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว (5 คะแนน) คลิกส่ง
 • งานชิ้นที่ 2 ออกแบบเครื่องใช้ภายในห้องนอน มีความสูงไม่น้อยกว่า 1 เมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า 1 เมตร (5 คะแนน) คลิกส่ง
 • งานชิ้นที่ 3 ออกแบบเครื่องใช้ภายในห้องครัว มีความสูงไม่น้อยกว่า 1 เมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า 1 เมตร (5 คะแนน) คลิกส่ง
 • งานชิ้นที่ 4 ออกแบบเครื่องใช้ภายในห้องน้ำ มีความสูงไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว ความกว้างไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว (5 คะแนน) คลิกส่ง
 • งานชิ้นที่ 5 ออกแบบเครื่องใช้ภายในห้องรับแขก มีความสูงไม่น้อยกว่า 1 เมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า 1 เมตร (5 คะแนน) คลิกส่ง
 • งานชิ้นที่ 6 ออกแบบอาคาร มีขนาดไม่น้อยกว่า 30 ลูกบาศก์เมตร (5 คะแนน) คลิกส่ง
 • ช่องทางสำหรับนักเรียนค้างส่งงาน คลิกที่นี่ (โดยให้นักเรียนตั้งชื่อไฟล์ดังนี้ ชั้น-เลขที่-ชื่อ-นามสกุล-งานชิ้นที่)update1

3. ทดสอบกลางภาคเรียน(ทฤษฎี/ปฏิบัติ) (10 คะแนน)

4. คะแนนเก็บ คลิกที่นี่update1

5. หน่วยที่ 3 การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ (20 คะแนน)

6. ทดสอบปลายภาคเรียน(ทฤษฎี/ปฏิบัติ)และชิ้นงานโครงงาน (20 คะแนน) คลิกทดสอบปลายที่นี่|คลิกดูรายชื่อผู้เข้าสอบแล้ว|คลิกดูผลสอบnew

*สำหรับผู้ที่มีคะแนนสอบไม่ถึง 10 คะแนน ให้สอบแก้ตัว โดยให้นักเรียนไปขอรหัสผ่านสอบแก้ตัวที่ครูแมนสรวง คลิกสอบแก้ตัวที่นี่|คลิกดูรายชื่อผู้เข้าสอบแล้ว|คลิกดูผลสอบแก้วตัว

7. เวลาเรียน (10 คะแนน)

รวม 100 คะแนน

สอบเก็บคะแนน ม.3


5.3


ตลิกดูรายงานการส่ง และคะแนนสอบ

กิจกรรมสร้างสรรค์งาน VDO ม.3.1


Information Technology Activities M.3.1

——————————————————————————————————————

ส่งงาน VDO ที่เสร็จสมบูรณ์ ระหว่างวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2556 (30 คะแนน)
*ส่งหลังกำหนดหักคะแนน วันละ 1 คะแนน
รูปแบบของชิ้นงาน
1. ไฟล์ VDO ต้องมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษ และมีนามสกุลของไฟล์เป็น .avi เช่น can_do_it.avi เป็นต้น พร้อมทั้งเขียนลงแผ่น CD หรือ DVD
2. ออกแบบปกกล่อง DVD ให้สวยงาม
ด้านหน้ากล่อง ประกอบด้วย ชื่อกลุ่มและชื่อเรื่อง (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
ด้านหลังกล่อง ประกอบด้วย สมาชิกในกลุ่ม เลขที่ ชั้น และชื่อ ครูแมนสรวง  แซ่ซิ้ม
* ขอให้ทุกกลุ่มตั้งใจนำเสนอชิ้นงานให้สุดความสามารถในเชิงสร้างสรรค์

——————————————————————————————————————–

หัววิดีโอ
1.ชื่อเรื่อง
2.แนะนำนักแสดง

ท้ายวิดีโอ
1. ปิดท้ายตอนจบ เช่น จบแล้วค่ะ, จบบริบูรณ์1, อวสาน, The End, To be continues. เป็นต้น
2. ผู้กำกับ, ช่างกล้อง ฯลฯ หรือ สมาชิกในกลุ่ม
3. ขอบคุณสถานที่ หรือ ผู้ให้การสนับสนุน,    ผู้ให้คำปรึกษา
4. อื่นๆ เช่น เบื้องหลัง เก็บตก เป็นต้น

————————————————————————————————————-

แนวข้อสอบปลายภาคnew

1. ขั้นตอนของการตัดต่อวิดีโอ
2. อุปกรณ์และคุณสมบัติของอุปกรณ์ในการตัดต่อวิดีโอ
3. ประเภทของไฟล์สื่อที่ใช้ในการตัดต่อวิดีโอ (ภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว/เสียง)
4. ระบบสัญญาณวิดีโอ
5. มาตรฐานไฟล์วิดีโอ

แบบทดสอบ
————————————————————————————

คลิกดูข้อมูล Team การสร้าง VDO ที่นี่ 

ส่ง URL ของ BLOG ใน WordPress M.3.3


ดูข้อมูลนักเรียนที่ส่งข้อมูล BLOG แล้ว คลิกที่นี่

กิจกรรมการเรียนรู้ ม.5.3 (ง30227) 40 คะแนน


update1

ส่งงาน VDO ที่เสร็จสมบูรณ์ ระหว่างวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2556 (30 คะแนน)
*ส่งหลังกำหนดหักคะแนน วันละ 1 คะแนน
รูปแบบของชิ้นงาน
1. ไฟล์ VDO ต้องมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษ และมีนามสกุลของไฟล์เป็น .avi เช่น can_do_it.avi เป็นต้น พร้อมทั้งเขียนลงแผ่น CD หรือ DVD
2. ออกแบบปกกล่อง DVD ให้สวยงาม
ด้านหน้ากล่อง ประกอบด้วย ชื่อกลุ่มและชื่อเรื่อง (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
ด้านหลังกล่อง ประกอบด้วย สมาชิกในกลุ่ม เลขที่ ชั้น และชื่อ ครูแมนสรวง  แซ่ซิ้ม
* ขอให้ทุกกลุ่มตั้งใจนำเสนอชิ้นงานให้สุดความสามารถในเชิงสร้างสรรค์

———————————————————————————————

สอบวันที่  29 มกราคม 2556new

แบบทดสอบปลายภาค เรื่อง การสร้างสรรค์ VDO คลิกที่นี่ | ผลการทดสอบ

แนวข้อสอบปลายภาค 20 ข้อ 20 คะแนน

1. ขั้นตอนของการตัดต่อวิดีโอ
2. อุปกรณ์และคุณสมบัติของอุปกรณ์ในการตัดต่อวิดีโอ

3. ประเภทของไฟล์สื่อที่ใช้ในการตัดต่อวิดีโอ (ภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว/เสียง)

4. ระบบสัญญาณวิดีโอ

5. มาตรฐานไฟล์วิดีโอ

————————————————————————————————-

หัววิดีโอ
1.ชื่อเรื่อง
2.แนะนำนักแสดง

ท้ายวิดีโอ
1. ปิดท้ายตอนจบ เช่น จบแล้วค่ะ, จบบริบูรณ์1, อวสาน, The End, To be continues. เป็นต้น
2. ผู้กำกับ, ช่างกล้อง ฯลฯ หรือ สมาชิกในกลุ่ม
3. ขอบคุณสถานที่ หรือ ผู้ให้การสนับสนุน,    ผู้ให้คำปรึกษา
4. อื่นๆ เช่น เบื้องหลัง เก็บตก เป็นต้น

waring

**** วันที่ 8 มกราคม 2556 ให้นักเรียนส่งต้นฉบับวิดีโอคลิปที่ไปถ่ายมาในแต่ละฉาก โดย Write ลงแผ่น CD หรือ DVD พร้อทั้งเขียนชื่อ Team บนแผ่นด้วย ********** 

——————————————————————-

 คลิกดูข้อมูลการจัดทำ VDO ที่นี่

—————————————————————————————

ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม เพื่อสืบค้น/สร้างสรรค์ เรื่องราวที่จะนำมาสร้าง VDO กลุ่มละ 5 คน

โดยให้ตั้งชื่่อ Team และ ชือเรื่องที่ต้องการสร้างสรรค์เป็น VDO

และให้ใส่ชื่อ-สกุล เลขทึ่ ของสมาชิก Team และบอกหน้าที่ของแต่ละคนใน Team ดังต่อไปนี้

1. ผู้กำกับ

2. คนเขียนบท

3. พิธีกร

4. นักแสดง

5. คนตัดต่อวิดีโอ

————————————————————————————————-

คลิกดูขอบเขตของงาน VDO ของแต่ละทีมที่นี่