Category Archives: เอกสารประกอบการเรียน

บทความ เรื่อง เทคโนโลยี Cloud Computing


Cloud Computing (อ้างอิงจาก http://www.bkk2.in.th/Topic.aspx?TopicID=983)
คือ วิธีการประมวลผลที่อิงกับความต้องการของผู้ใช้ โดยผู้ใช้สามารถระบุความต้องการไปยังซอฟต์แวร์ของระบบCloud Computing จากนั้นซอฟต์แวร์จะร้องขอให้ระบบจัดสรรทรัพยากรและบริการให้ตรงกับความต้อง การผู้ใช้ ทั้งนี้ระบบสามารถเพิ่มและลดจำนวนของทรัพยากรรวมถึงเสนอบริการให้พอเหมาะกับ ความต้องการของผู้ใช้ได้ตลอดเวลาโดยที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องทราบเลยว่าการทำ งานหรือเหตุการณ์เบื้องหลังเป็นเช่นไร

นิยามความหมายของคำหลักๆ 3 คำที่เกี่ยวข้องกับ Cloud Computing ต่อไปนี้
ความต้องการ (Requirement) คือโจทย์ปัญหาที่ผู้ใช้ต้องการให้ระบบคอมพิวเตอร์แก้ไขปัญหาหรือตอบปัญหาตาม ที่ผู้ใช้กำหนดได้ ยกตัวอย่างเช่น ความต้องการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลขนาด 1,000,000 GB, ความต้องการประมวลผลโปรแกรมแบบขนานเพื่อค้นหายารักษาโรคไข้หวัดนกให้ได้สูตร ยาภายใน 90 วัน, ความต้องการโปรแกรมและพลังการประมวลผลสำหรับสร้างภาพยนต์แอนนิเมชันความยาว 2 ชั่วโมงให้แล้วเสร็จภายใน 4 เดือน, และความต้องการค้นหาข้อมูลท่องเที่ยวและโปรแกรมทัวร์ในประเทศอิตาลีในราคา ที่ถูกที่สุดในโลกแต่ปลอดภัยในการเดินทางด้วย เป็นต้น
ทรัพยากร (Resource) หมายถึง ปัจจัยหรือสรรพสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลหรือเกี่ยวข้องกับการแก้ไข ปัญหาตามโจทย์ที่ความต้องการของผู้ใช้ได้ระบุไว้ อาทิเช่น CPU, Memory (เช่น RAM), Storage (เช่น harddisk), Database, Information, Data, Network, Application Software, Remote Sensor เป็นต้น
บริการ (Service) ถือว่าเป็นทรัพยากร และในทางกลับกันก็สามารถบอกได้ว่าทรัพยากรก็คือบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านCloud Computingแล้ว เราจะใช้คำว่าบริการแทนคำว่าทรัพยากร คำว่าบริการหมายถึงการกระทำ (operation) เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่สนองต่อความต้องการ (requirement) แต่การกระทำของบริการจะเกิดขึ้นได้จำเป็นต้องพึ่งพาทรัพยากร โดยการใช้ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาให้เกิดผลลัพธ์สนองต่อความต้อง การ
สำหรับCloud Computingแล้ว ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องสนใจเลยว่าระบบเบื้องล่างทำงานอย่างไร ประกอบไปด้วยทรัพยากร(resource) อะไรบ้าง ผู้ใช้แค่ระบุความต้องการ(requirement) จากนั้นบริการ(service)ก็เพียงให้ผลลัพธ์แก่ผู้ใช้ ส่วนบริการจะไปจัดการกับทรัพยากรอย่างไรนั้นผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องสนใจ สรุปได้ว่า ผู้ใช้มองเห็นเพียงบริการซึ่งทำหน้าที่เสมือนซอฟต์แวร์ที่ทำงานตามโจทย์ของ ผู้ใช้ โดยที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องรับทราบถึงทรัพยากรที่แท้จริงว่ามีอะไรบ้างและถูก จัดการเช่นไร หรือไม่จำเป็นต้องทราบว่าทรัพยากรเหล่านั้นอยู่ที่ไหน
โฆษณา

การสร้างข้อสอบออนไลน์ ด้วย Google Docs


คู่มือการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Docs


คู่มือ การใช้งาน Blog ที่ WordPress.com


การใช้งาน Google Docs


EIS : Microsoft Word 2010 Quick Reference Card.


Read the rest of this entry

กิจกรรมการเรียนรู้ของ ม.3.1


1. ให้นักเรียนส่งงาน E-Book เล่มโปรดของนักเรียน คลิกที่นี่

—————————————————————————————————–

2. ให้นักเรียนส่งลิงค์ WordPress ของตัว พร้อมใส่ ชื่อ – สกุล และเลขที่ของตนเองมาด้วย

เช่น  https://mansuang1978.wordpress.com

ด.ช. แมนสรวง  แซ่ซิ้ม เลขที่ 41

C- Basic Progrmming


C – Programming Mind Map For EIS Learning

 

Read the rest of this entry

Photoshop Fun


English for Integrated Studies : EIS

———————————————————————————————

Step 1 : Pretest

———————————————————————————————

Photoshop Fun

This workshop is designed to share lessons that I have found to be successful and fun for beginning High School students in learning Adobe Photoshop skills and basic Design Principles. After years of teaching Digital Media classes at Spring Woods H.S. and sponsoring our Tiger TV Broadcast Team, I have found

that mastering Photoshop skills fosters a creative student that can express an idea in our rapidly changing digital world.

The following lessons were designed for students to learn, retain

and think creatively with Adobe Photoshop.

The “fun” part comes with involvement with the project, success from knowing the process, creating a product and the realization that Photoshop application skills opened innovative ways to solving a problem!

Teachers that have a basic understanding of the application will

gain the most from this presentation. If you are new to Photoshop, there is information on the Disk that will point you in the right direction to gaining skills. If you are an expert on CS3

PS, please feel free to share helpful tips.

————————————————————————————————

OVERVIEW

•      Welcome to PHOTOSHOP FUN for teachers of the Adobe Creative Suite

•      Ninety minute Workshop / Demonstration of two basic lessons

•      MAC Lab, Adobe Photoshop CS4

 INTRODUCTION

•      Instructor background

•      Participant survey of experience

•      Lesson Demo / Participant Practice

•      Lessons

 1.  Curriculum & Evaluation Guides
 2.  Documents & Tip Sheets
 3.  Galleries
 4.  Lesson Plans
 5.  Tutorials and Instruction Sheets
 6. o   Web sites

 PROJECT ONE _ select and paint as creatively as your minds-eye!

•      DONUT

•      Football

•      Guitar

PROJECT TWO _ composite and transform with unlimited possibilities!

•      Digital Photos

•      KALEIDOSCOPE

•      Animation

 SUMMARY _ Gallery Walk

Read the rest of this entry

วิชา การสร้างเว็บเพจ


1. เอกสารประกอบการเรียนเรื่องการสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

2. การสร้างงานด้วยโปรแกรม FLASH 8

3. ตัวอย่างงานเว็บที่สร้างจาก FLASH 8 ที่สอนวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554

4. โครงสร้างเว็บไซต์

5. การสร้างเว็บเพจด้วย Dreamweaver 8.0

วิชา โครงงานคอมพิวเตอร์


 1. แบบเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์(การ์ตูนอนิเมชั่น)
 2. คู่มือการจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์
 3. พาวเวอร์พอยท์ เรื่อง Animation
 4. ประวัติอนิเมชั่นไทย
 5. เอกสารเกี่ยวกับการสร้่างงาน Animation ใน FLASH
 6. ใบความรู้ เรื่อง การเขียน Story Board

 

การวาดการ์ตูนใน FLASH

Read the rest of this entry

การใช้งาน LectureMaker


คู่่มือการใช้งาน LectureMAKER
ดาวน์โหลดโปรแกรม LectureMAKER

วิชาการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซีเบื้องต้น


1. ประวัติภาษาซี
2. โครงสร้างภาษาซีเบื้องต้น
3. ประเภทของข้อมูลและตัวดำเนินการ
4. ฟังก์ชันในภาษาซี
5. ข้อมูลชนิดอาร์เรย์

คำอธิบายรายวิชาการจัดการ Social Media


คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม การจัดการ Social Media

รหัสวิชา ง32241 รายวิชา การจัดการ Social Media
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 1
เวลา 40 ชั่วโมง
จำนวน 1.0 หน่วยกิต

คำอธิบายวิชา
ศึกษา โปรแกรมที่ใช้ในจัดการ Social Media และโปรแกรมประกอบอื่นๆ เพื่อให้สามารถสร้างงานบนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้
ปฏิบัติการออกแบบเค้าโครง Blog ปฏิบัติการจัดการ Social Media ด้วยโปรแกรมที่ได้ศึกษา ปฏิบัติการใช้โปรแกรมประกอบอื่นๆ เช่น WordPress, Twitter, Facebook, Scribd, Slideshares, Youtube เป็นต้น จนสามารถสร้างและจัดการ Blog ให้เป็น Social Media ได้ ด้วยความรับผิดชอบต่อตนเองต่อสังคม

ผลการเรียนรู้
1. นักเรียนสามารถบอกชื่อโปรแกรมที่สามารถจัดการ Social Media ได้
2. นักเรียนสามารถออกแบบเค้าโครง Blog ของตนเองได้
4. นักเรียนสามารถบอกและใช้เครื่องมือต่างๆ ในการสร้างและจัดการ Social Media ได้
5. นักเรียนสามารถสร้างและจัดการ Blog ของตนเองด้วยความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมได้อย่างสร้างสรรค์

หน่วยการเรียนรู้ รวมทั้งหมด 40 ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Social Media จำนวน 4 ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เครื่องมือในการจัดการ Social Media จำนวน 16 ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การประยุกต์ใช้เครื่องมือในการจัดการ Social Media จำนวน 20 ชั่วโมง

การวัดและประเมินผล
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Social Media จำนวน 10 คะแนน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เครื่องมือในการจัดการ Social Media จำนวน 20 คะแนน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การประยุกต์ใช้เครื่องมือในการจัดการ Social Media จำนวน 20 คะแนน
ชิ้นงาน WordPress จำนวน 30 คะแนน
เวลาร่วมกิจกรรม จำนวน 20 คะแนน
รวม 100 คะแนน